ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

กระทรวงศึกษาธิการได้รับบริจาคที่ดินให้ดำเนินการจัดตั้งเป็นสถานศึกษา (มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยหรือโรงเรียน)ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ หรือไม่

          การบริจาคที่ดินให้กระทรวงศึกษาธิการ ไม่ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์แต่อย่างใด
กระทรวงวิทยาศาสตร์จ่ายค่าวิจัยข้าวให้กับ กระทรวงสาธารณสุขจ้าง ทศท.เดินคู่สายโทรศั