ชาว ต่างชาติ แต่ บุคคล เหล่านี้จะมา ประก
หมายถึง ชาวต่างชาติ แต่บุคคลเหล่านี้จะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตาม กฎหมาย พ.ร.บ.การะประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บทความที่น่าสนใจ

กรณีสาขานำใบกำกับภาษีของสำนักงานใหญ่มาใช้ได้หรือไม่

          สถานประกอบการที่มิใช่สำนักงานใหญ่ได้นำใบกำกับภาษีระบุที่อยู่ของสำนักงานใหญ่ไปส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทุกครั้งที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นต้องระบุข้อความว่า “สาขาที่ออกใบกำกับภาษีคือ....” ไว้ในใบกำกับภาษีด้วย ตามข้อ 18 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.86/2542ฯ
กรณีสาขาขายสินค้าหรือให้บริการ สำนักงานใ กรณีสามี ภริยา ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ตาม