ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

กรณีรับมอบอำนาจให้มาติดต่อขอรับเงินคืน จะต้องปิดอากรแสตมป์ที่ใบมอบอำนาจเท่าใด

          ใบมอบอำนาจให้รับเงินหรือสิ่งของ ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ เนื่องจากได้รับยกเว้น ตามลักษณะตราสาร 7.(3) ใบมอบอำนาจ แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีเกินกำหนดเวลากา กรณีรับเงินชดเชยเพราะเหตุออกจากงาน หากบร