ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

กรณีผู้ลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และต้องเสียภาษีจากผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหน่วยลงทุน (capital gain) จะคำนวณต้นทุนเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยวิธีใด

          เกณฑ์การคำนวณต้นทุนผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหน่วยลงทุน (capital gain) เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถคำนวณโดยวิธีการเฉลี่ยต้นทุน (Average cost) (กค 0813/10578 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2544) ​
กรณีผู้รับเงินไม่ออกใบเสร็จรับเงิน ผู้จ่ กรณีผู้ลงทุนมีการซื้อและขายหน่วยลงทุนในก