ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

กรณีบริษัทได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ประจำปี มีภาษีชำระเกิน แต่มิได้ระบุความประสงค์ ขอคืนภาษีไว้ ต่อมาต้องการขอคืนภาษีดังกล่าว ซึ่งต้องยื่นแบบ ค.10 นั้น บริษัทต้องทำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือไม่

          ถ้าบริษัทต้องการขอรับเงินคืนไปก่อนทราบผลตรวจสอบ บริษัทต้องมีหนังสือค้ำประกันของธนาคารค้ำประกันภายในวงเงินที่ขอคืนไปก่อน
กรณีบริษัทได้มีการจัดหาหนังสือประเภทต่าง กรณีบริษัทได้รับ BOI จ่ายเงินปันผลให้ผู้