ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

กรณีที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 เกินกำหนดเวลา จะมีผลอย่างไร

          1. ถูกปรับ กรณียื่นแบบเกินกำหนดเวลา หากยื่นแบบไม่เกิน 7 วัน ปรับขั้นต่ำกระทงละ 100 บาท ยื่นแบบเกิน 7 วัน ปรับขั้นต่ำกระทงละ 200 บาท            2. ต้องเสียเงินเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องนำส่ง ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร  
กรณีที่มีลูกจ้างเป็นคนต่างด้าว มีเงินได้ กรณีที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.2 เกินกำหนดเวลา จะม