ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

กรณีที่มิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) ภายในกำหนดเวลาจะมีบทลงโทษอย่างไรบ้าง

           กรณีที่มิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) ภายในกำหนดเวลาเจ้าพนักงานมีอำนาจประเมินภาษีเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ตามมาตรา 91/15 แห่งประมวลรัษฎากร และค่าปรับอาญา ตามมาตรา 91/12 และ มาตรา 90(2) แห่งประมวลรัษฎากร ​
กรณีที่ผู้เสียภาษียังไม่ได้รับเช็คเนื่อง กรณีที่มีลูกจ้างเป็นคนต่างด้าว มีเงินได้