ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

กรณีที่ผู้สอบบัญชีภาษีอากรไม่สามารถยืนยันใบกำกับภาษีซื้อได้ จึงใช้วิธีการออกไปสำรวจกิจการที่ออกใบกำกับภาษี โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะบันทึกรายละเอียดและข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติงานนั้น กรมสรรพากรจะยอมรับได้หรือไม่

          การบันทึกรายละเอียดและข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติงานเข้าลักษณะเป็นกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีภาษีอากรเช่นเดียวกับกระดาษทำการที่ผู้สอบบัญชีภาษีอากรใช้ในการปฏิบัติงานอื่นๆ ดังนั้น การยอมรับกระดาษทำการไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ กรมสรรพากรย่อมให้การยอมรับในขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกัน
กรณีที่ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทำงานอยู่กรมส กรณีที่ผู้เสียภาษียังไม่ได้รับเช็คเนื่อง