ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และยังไม่ได้ใบทะเบียน (แบบ ภ.พ.20) สามารถยื่นคำขอใช้แบบ ภ.พ.01 แทนใบทะเบียนเป็นการชั่วคราว จะยื่นคำร้องได้หรือไม่ และยื่นได้ที่ใด

           แบบ ภ.พ.01 สามารถใช้เป็นใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) ได้ภายในกำหนดเวลา 60 วันนับแต่ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม​
กรณีงานตามสัญญาก่อสร้างแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ กรณีจัดทำใบกำกับภาษี แต่ระบุชื่อผู้ซื้อผ