ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

กรณีงานตามสัญญาก่อสร้างแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ จนงานเสร็จ แต่เมื่อตรวจรับงานงวดสุดท้าย งานไม่เรียบร้อย จึงถูกหักค่าเสียหายโดยต้องออกใบลดหนี้ จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายงวดสุดท้าย จะคำนวณจากยอดเงินรวมตามสัญญา หรือยอดเงินรวมหักด้วยค่าเสียหายตามใบลดหนี้

          ยอดเงินตามสัญญา (ไม่ใช่ยอดเงินที่หักค่าเสียหาย)​
กรณีคืนเงินล่วงหน้าที่เรียกเก็บภาษีมูลค่ กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และยังไม่ได