ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

กรณีขอคืนเงินประมาณกี่เดือนจึงจะได้รับเงินคืนภาษี

          กรณีมีเอกสารชัดเจนแสดงว่าได้มีการเสียภาษีไว้เกิน ผิด ซ้ำหรือไม่มีหน้าที่ต้องเสีย กรมสรรพากรจะดำเนินการคืนเงินภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำร้อง​
กรณีขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินได้ฯ กรณีข้อบังคับว่าด้วยการพนักงานของบริษัทก