ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

กรณีกำหนดราคาขายสินค้าต่ำกว่าทุน หรือขายเท่าทุน กระทำได้หรือไม่

          การคำนวณมูลค่าของฐานภาษีสำหรับการขายสินค้า ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร ให้ถือมูลค่าของฐานภาษีเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ทั้งนี้ราคาสินค้าดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาตลาด โดยไม่มีเหตุอันสมควร ตามมาตรา 79/3(1) แห่งประมวลรัษฎากร ​
กรณีการให้รางวัลพนักงาน ซึ่งเป็นสิ่งของท กรณีกิจการทำธุรกิจขายสินค้าพร้อมบริการ อ