ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

กรณีการแถมสินค้าพร้อมขาย ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องระบุสินค้าที่แถมไว้ในใบกำกับภาษีหรือไม่ และของแถมต้องตัดสต๊อคหรือไม่

          ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องจัดทำใบกำกับภาษีโดยระบุ ประเภท และปริมาณสินค้าที่แถมไว้ในใบกำกับภาษีฉบับเดียวกันกับสินค้าที่ขายด้วย แต่ไม่ต้องนำมูลค่าสินค้าที่แถมมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี ตามข้อ 13 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.86/2542ฯ  และของแถมต้องจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ตามมาตรา 87(3) แห่งประมวลรัษฎากร
กรณีการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดาม กรณีการให้บริการตามสัญญาที่กำหนดค่าตอบแท