แบบ ภ.พ.20 หาย ชำรุด ต้องทำอย่างไร

แบบคำร้อง/คำขอ กรณีใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) สูญหาย ชำรุด

M จะปิดกิจการในวันที่ 1 มิถุนายน 2549 โดยพนักงานจะได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน และเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จึงขอทราบว่า กรณีพนักงานอายุระหว่าง 58 - 59 ปี มีอายุงานเกินกว่า 20 ปี และเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาแล้ว 15 ปี ไม่สามารถทำงานจนครบเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ของ M ได้ เนื่องจาก M ปิดกิจการและปิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานดังกล่าว จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้ที่พนักงานได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อออกจากงานเพราะเกษียณอายุ โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์หรือไม่

เงินที่ได้รับจากการเลิกจ้าง กรณีปิดกิจการและปิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตถุงมือพลาสติกเพื่อการส่งออก บริษัทได้นำเงินบางส่วนไปลงทุนในบริษัท A ซึ่งทำธุรกิจผลิตแกนกระดาษเพื่อจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ โดยถือหุ้นอัตราร้อยละ 60 ชาวไต้หวันอัตราร้อยละ 20 และชาวมาเลเซียอัตราร้อยละ 20 ทุนจดทะเบียน 10,000,000 ชำระเต็มมูลค่าหุ้นแล้ว ต่อมาบริษัท A ได้เลิกกิจการ เนื่องจากขาดทุน และมีหนี้สินกับธนาคารพร้อมดอกเบี้ย โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้บริษัทรับสภาพใช้หนี้แทนบริษัท A โดยการผ่อนชำระเป็นรายเดือนเป็นระยะเวลา 60 เดือน หนี้สินพร้อมดอกเบี้ยดังกล่าวถือเป็นรายจ่ายของบริษัทได้หรือไม่

ผู้ถือหุ้นที่ชำระเงินเต็มมูลค่าหุ้นที่ถือแล้วไม่ต้องรับผิดในหนี้ที่เกิดขึ้นของกิจการ

My Portfolio

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี