ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 บริษัทฯยื่นประมาณการกำไรสุทธิไว้ 1,000,000 บาท และเสียภาษีจากกึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิตามที่ได้ลดอัตราและยกเว้นภาษีแล้ว((150,000 ยกเว้น)+(350,000*15%) = 52,500) แต่ปรากฏว่า เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีมียอดขายสินค้าและ/หรือให้บริการเกิน 30 ล้านบาท หรือมีทุนจดทะเบียนเกิน 5 ล้านบาท (กรณีใช้สิทธิการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ไม่ถูกต้อง) และมีกำไรสุทธิที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 จำนวน 1,400,000 บาท (ประมาณการกำไรสุทธิขาดไปร้อยละ 28.5 ) บริษัทต้องรับผิดเสียเสียเงินเพิ่มหรือไม่ อย่างไร

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25% และชำระภาษีไม่ครบถ้วน (กรณีใช้สิทธิการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและข

กรณีบริษัทฯยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 โดยบริษัทไม่ได้แสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25% แต่บริษัทฯคาดว่ามีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท บริษัทฯจึงใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาท และใช้สิทธิลดอัตราภาษีตามที่กำหนดในมาตรา 6(1) และ(2) และมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ(ฉบับที่ 530 ) พ.ศ.2554 แต่ปรากฏว่าวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทมีทุนที่ชำระแล้ว เกิน 5 ล้านบาท หรือมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการเกิน 30 ล้านบาท บริษัทต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มหรือไม่ อย่างไร

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ไม่ได้แสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25% แต่ชำระภาษีไม่ครบถ้วน (กรณีใช้สิทธิการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับวิสาหกิจขนา

บริษัทประกอบกิจการรับส่งทรัพย์มีค่า ทำสัญญารับส่งเงินกับธนาคาร โดยในขณะที่รถยนต์และพนักงานของบริษัทกำลังปฏิบัติงาน จะไม่ใช้รถยนต์และพนักงานดังกล่าวร่วมกับลูกค้ารายอื่น ซึ่งบริษัทมีระยะเวลาความรับผิดชอบตั้งแต่เวลาเมื่อได้รับทรัพย์มีค่าจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร ณ จุดที่รับมอบของจนถึงเมื่อส่งมอบทรัพย์มีค่าให้แก่เจ้าหน้าที่ธนาคาร ณ จุดที่ส่งมอบของ นอกจากนี้ บริษัทต้องจัดผู้แทนผู้มีอำนาจมาประจำ ณ สถานที่ที่ธนาคารกำหนด ในวันเวลาทำการปกติของธนาคารตลอดเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมดูแลการให้บริการขนส่งเป็นไปด้วยดี และเพื่อรับการติดต่อประสานงานรับคำบอกกล่าวในเรื่องที่เกี่ยวกับสัญญานี้จากธนาคาร เพื่อดำเนินการแก้ไข หากเกิดกรณีที่ต้องมีการแก้ไขเร่งด่วน อัตราค่าบริการปกติคิดเป็นรายจุด จากจุดที่ส่งมอบของจากสาขาย่อยของธนาคารไปส่งที่สำนักงานใหญ่ของธนาคาร กรณีมูลค่าของทรัพย์สินโดยรวมเกินกว่า 500 ล้านบาท ต่อคืน และคิดค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นในอัตรา 150 บาท ต่อมูลค่าทรัพย์สินทุกๆ 1,000,000 บาท ที่เกินจากมูลค่าสินทรัพย์ที่ระบุไว้ การให้บริการดังกล่าวต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

ขนส่งทรัพย์สินมีค่าพร้อมให้บริการอื่น ถือเป็นการให้บริการอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

My Portfolio

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี