บริษัท ส. ประกอบกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ โดย เรือ ส. ซึ่งเป็นเรือสัญชาติไทยที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวี ได้ประสบอุบัติเหตุจมลงที่ต่างประเทศ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2546 โดยจมอยู่ในทะเลลึก บริษัทไม่ได้กู้เรือดังกล่าวขึ้นมาเนื่องจากไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย ซึ่งขณะนี้บริษัทดำเนินการขอรับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทประกันภัยที่เป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ โดยบริษัทจะจัดซื้อเรือลำใหม่เพื่อมาทดแทน ซึ่งมีอายุการใช้งานน้อยกว่าแต่มีระวางบรรทุกมากกว่าเรือลำที่จมพร้อมกับทำการจดทะเบียนเป็นเรือ เงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้รับจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 299) หรือไม่

เงินค่าสินไหมจากเรือจมและไม่ได้กู้เรือขึ้นมาส่งมอบบริษัทประกันภัยไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

นางสาว อ. และนางสาว ป. ทำสัญญากู้เงินกับธนาคาร ท. เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 กู้เงิน จำนวน 1,038,000 บาท เพื่อซื้ออาคารเลขที่ 466/43 พร้อมที่ดิน และนางสาว อ.ทำหนังสือสัญญากู้เงิน ฉบับที่ 2 กับธนาคาร ท. เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 กู้เงิน จำนวน 1,200,000 บาท เพื่อซื้ออาคารพร้อมที่ดินโฉนดเลขที่เดียวกัน โดยหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ตามสัญญาที่ 1 ระบุชื่อนางสาว อ. และนางสาว ป. ผู้กู้ยืมชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืม จำนวน 34,569.20 บาท และหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ตามสัญญาที่ 2 ระบุชื่อนางสาว อ. จำนวนเงิน 14,369.79 บาท นางสาว อ. และนางสาว ป. สามารถหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้เท่าไร

ทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้ออาคารพร้อมที่ดินโฉนดเลขที่เดียวกันกับธนาคาร 2 สัญญา ลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้ตามส่วน

บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดสวน ดูแลสวน และขายต้นไม้ให้แก่เอกชนทั่วไป รวมทั้งส่วนราชการต่างๆ ต่อมาผู้ถือหุ้นของบริษัทนำต้นไม้อันเป็นทรัพย์สินส่วนตัวมาลงทุนในบริษัทเพื่อขยายกิจการ โดยบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 14,000,000 บาท ทั้งนี้ต้นไม้ที่นำมาลงทุนเป็นต้นไม้ที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ และในการนำมาลงทุนได้มีการประเมินราคาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านต้นไม้ จึงขอทราบว่า กรณีผู้ถือหุ้นนำต้นไม้อันเป็นทรัพย์สินส่วนตัวที่มีมาแต่เดิมมาลงทุน จะต้องถือเป็นเงินได้ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือได้รับยกเว้นเงินได้ ตามมาตรา 42(9) แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากเป็นการขายสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร

นำทรัพย์สินมาลงทุนในบริษัทโดยได้รับหุ้นตอบแทนถือเป็นเงินได้พึงประเมิน

My Portfolio

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี