การหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าโทรศัพท์ บันทึกบัญชี ค่าบริการ 1000 บาท หัก ณ ที่จ่าย ค่าบำรุงรักษาคู่สายโทรศัพท์ หัก ณ ที่จ่าย

การหัก ณ ที่จ่ายค่าโทรศัพท์แยกเป็น 2 ส่วนคือ ค่าเช่าหัก 5 % ค่าบริการ 3% ยกตัวอย่างเพิ่มเติม

คำร้องขอคืนเงินภาษีอากร ค.10 จะรวมกันทุกประเภทภาษีได้หรือไม่

ยื่นคำร้องขอคืนภาษีรวมทุกประเภทภาษีไม่ได้

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากร (แบบ ค.10) เนื่องจากยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตซ้ำกัน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากร (แบบ ค.10) เนื่องจากยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตซ้ำกัน

บริษัท (ผู้ซื้อ) และบริษัท (ผู้ขาย) ทำสัญญาซื้อขายกิจการบางส่วน โดยคู่สัญญาได้โอนและรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินกิจการที่ซื้อขายประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร โรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ อะไหล่ วัตถุดิบ และสินค้าคงคลัง ลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น ราคาซื้อขาย จำนวน 190,000,000 บาท ราคาตามบัญชีสุทธิ (net book value) ตามการประเมินราคา โดยผู้เชี่ยวชาญการประเมินราคาอิสระ ณ วันทำสัญญาซื้อขาย จำนวน 900,000,000 บาท ผลต่างระหว่างราคาซื้อขายและราคาตามบัญชีสุทธิ จำนวน 710,000,000 บาท ซึ่งเป็นรายได้ค่าความนิยมติดลบ (negative goodwill) ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทผู้ซื้อมีภาระภาษีที่เกี่ยวข้องอย่างไร

ภาระภาษี กรณีนิติบุคคลมีผลต่างจากการซื้อขายกิจการบางส่วน

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตถุงมือพลาสติกเพื่อการส่งออก บริษัทได้นำเงินบางส่วนไปลงทุนในบริษัท A ซึ่งทำธุรกิจผลิตแกนกระดาษเพื่อจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ โดยถือหุ้นอัตราร้อยละ 60 ชาวไต้หวันอัตราร้อยละ 20 และชาวมาเลเซียอัตราร้อยละ 20 ทุนจดทะเบียน 10,000,000 ชำระเต็มมูลค่าหุ้นแล้ว ต่อมาบริษัท A ได้เลิกกิจการ เนื่องจากขาดทุน และมีหนี้สินกับธนาคารพร้อมดอกเบี้ย โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้บริษัทรับสภาพใช้หนี้แทนบริษัท A โดยการผ่อนชำระเป็นรายเดือนเป็นระยะเวลา 60 เดือน หนี้สินพร้อมดอกเบี้ยดังกล่าวถือเป็นรายจ่ายของบริษัทได้หรือไม่

ผู้ถือหุ้นที่ชำระเงินเต็มมูลค่าหุ้นที่ถือแล้วไม่ต้องรับผิดในหนี้ที่เกิดขึ้นของกิจการ

My Portfolio

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี