นายแดงถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1,000,000 บาท จากต่างจังหวัด และได้ไปขึ้นเงินกับร้านค้า ร้านค้าหักอัตราร้อยละ 2 ร้านค้าต้องเสียภาษีหรือไม่

เงินได้ ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีเงินได้จากหักเปอร์เซ็นต์ในการรับซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

นาย ก. มีเงินได้จาการขายของชำ ปี 2552 จำนวนเงิน 1,500,000 บาท ซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยที่ไม่เคยผ่านการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์มาก่อน ราคา 1,200,000 บาท เมื่อเดือนมีนาคม 2552 โดยจ่ายเงินดาวน์ 200,000 บาท ที่เหลือจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้านดังกล่าวกับธนาคารและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในเดือนมิถุนายน 2552 ซึ่งนาย ก. จ่ายค่างวดทั้งปีเป็นเงินต้น จำนวนเงิน 10,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อบ้านดังกล่าวให้กับธนาคาร จำนวนเงิน 60,000 บาท ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 นาย ก. จะใช้สิทธิ์ยกเว้นเงินได้ค่าซื้อบ้านอย่างไร และมีสิทธิ์หักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อบ้านดังกล่าวได้หรือไม่

บุคคลธรรมดาซื้อบ้านใหม่ในปี 2552 ใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้ไม่เกิน 300,000 บาท ในแบบ ภ.ง.ด.94 ได้ทั้งจำนวน

ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 บริษัทฯยื่นประมาณการกำไรสุทธิไว้ 1,000,000 บาท และเสียภาษีจากกึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิตามที่ได้ลดอัตราและยกเว้นภาษีแล้ว((150,000 ยกเว้น)+(350,000*15%) = 52,500) แต่ปรากฏว่า เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีมียอดขายสินค้าและ/หรือให้บริการเกิน 30 ล้านบาท หรือมีทุนจดทะเบียนเกิน 5 ล้านบาท (กรณีใช้สิทธิการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ไม่ถูกต้อง) และมีกำไรสุทธิที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 จำนวน 1,400,000 บาท (ประมาณการกำไรสุทธิขาดไปร้อยละ 28.5 ) บริษัทต้องรับผิดเสียเสียเงินเพิ่มหรือไม่ อย่างไร

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25% และชำระภาษีไม่ครบถ้วน (กรณีใช้สิทธิการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและข

บริษัทประกอบกิจการรับส่งทรัพย์มีค่า ทำสัญญารับส่งเงินกับธนาคาร โดยในขณะที่รถยนต์และพนักงานของบริษัทกำลังปฏิบัติงาน จะไม่ใช้รถยนต์และพนักงานดังกล่าวร่วมกับลูกค้ารายอื่น ซึ่งบริษัทมีระยะเวลาความรับผิดชอบตั้งแต่เวลาเมื่อได้รับทรัพย์มีค่าจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร ณ จุดที่รับมอบของจนถึงเมื่อส่งมอบทรัพย์มีค่าให้แก่เจ้าหน้าที่ธนาคาร ณ จุดที่ส่งมอบของ นอกจากนี้ บริษัทต้องจัดผู้แทนผู้มีอำนาจมาประจำ ณ สถานที่ที่ธนาคารกำหนด ในวันเวลาทำการปกติของธนาคารตลอดเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมดูแลการให้บริการขนส่งเป็นไปด้วยดี และเพื่อรับการติดต่อประสานงานรับคำบอกกล่าวในเรื่องที่เกี่ยวกับสัญญานี้จากธนาคาร เพื่อดำเนินการแก้ไข หากเกิดกรณีที่ต้องมีการแก้ไขเร่งด่วน อัตราค่าบริการปกติคิดเป็นรายจุด จากจุดที่ส่งมอบของจากสาขาย่อยของธนาคารไปส่งที่สำนักงานใหญ่ของธนาคาร กรณีมูลค่าของทรัพย์สินโดยรวมเกินกว่า 500 ล้านบาท ต่อคืน และคิดค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นในอัตรา 150 บาท ต่อมูลค่าทรัพย์สินทุกๆ 1,000,000 บาท ที่เกินจากมูลค่าสินทรัพย์ที่ระบุไว้ การให้บริการดังกล่าวต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

ขนส่งทรัพย์สินมีค่าพร้อมให้บริการอื่น ถือเป็นการให้บริการอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

My Portfolio

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี