ประเด็นสําคัญของการเช่าซื้อ คือ อะไร


เช่าซื้อกรรมสิทธิ์จะโอนตอนจ่ายครบงวดสุดท้าย