บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สามารถนำใบเสร็จรับเงินบริจาค มาหักลดหย่อนได้หรือไม่

บริจาคเงินให้กับมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ หักลดหย่อนเงินบริจาคได้

รายจ่ายค่าซื้อของขวัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือเป็นรายจ่ายของบริษัทได้หรือไม่

ค่าซื้อของขวัญให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นรายจ่ายต้องห้าม

กรณีสามีโอนที่ดินที่ได้มาก่อนสมรสให้แก่ภริยา ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

เงินได้ ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีสามีโอนที่ดินที่ได้มาก่อนสมรสให้แก่ภริยา

บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์สามารถนำใบเสร็จรับเงินบริจาค มาหักลดหย่อนได้หรือไม่

บริจาคเงินให้กับมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์หักลดหย่อนเงินบริจาคได้

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี