บริษัทได้รับการสนับสนุนด้านการเงินในรูปแบบเงินอุดหนุนแบบให้เปล่าตามระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม พ.ศ.2547 โดยมีเงื่อนไขว่า บริษัทต้องนำผลงานที่ผู้ให้ทุนได้ตรวจรับแล้วไปพัฒนาโครงการตามข้อเสนอให้เต็มรูปแบบต่อไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างผลผลิตด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทเอง หากบริษัทมิได้ดำเนินการดังกล่าวและผู้ให้ทุนตรวจพบ บริษัทจะต้องมอบกรรมสิทธิ์และ/หรือสิทธิบัตรในงานนั้นและสิทธิอื่นใดทางทรัพย์สินทางปัญญานั้นให้แก่ผู้ให้ทุน เงินอุดหนุนดังกล่าวต้องภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างไร

ภาระภาษี กรณีเงินอุดหนุนแบบให้เปล่า

บริษัทจ่ายเงินซื้อคูปองที่จอดรถให้แก่นิติบุคคลอาคารชุด ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่

ซื้อคูปองจอดรถจากนิติบุคคลอาคารชุด ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สามารถนำใบเสร็จรับเงินบริจาค มาหักลดหย่อนได้หรือไม่

บริจาคเงินให้กับมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ หักลดหย่อนเงินบริจาคได้

บุคคลธรรมดาบริจาคที่ดินให้แก่มูลนิธิซึ่งเป็นองค์การสาธารณกุศล ตามประกาศกระทรวงการคลัง มีภาระภาษีอย่างไร

ภาระภาษี กรณีบุคคลธรรมดาบริจาคที่ดินให้แก่มูลนิธิซึ่งเป็นองค์การสาธารณกุศล

บริษัทรับเงินค้ำประกันจากผู้แทนจำหน่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อในการซื้อสินค้า หากไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ผู้แทนจำหน่ายต้องชำระเงินค่าสินค้าทันที และเมื่อเลิกสัญญาบริษัทจะคืนเงินค้ำประกันให้แก่ตัวแทนจำหน่าย นอกจากนี้แล้วบริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกไตรมาสในอัตราที่ใกล้เคียงที่บริษัทได้รับจากธนาคาร เนื่องจากบริษัทนำเงินสดที่ได้ไปฝากธนาคารและได้รับผลตอบแทน เงินค้ำประกันที่บริษัทเรียกเก็บถือเป็นเงินที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการขายสินค้าหรือการให้บริการที่ต้องนำมาคำนวณฐานภาษีในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

เงินค้ำประกันวงเงินสินเชื่อในการซื้อสินค้าไม่ต้องรวมเป็นฐานภาษี

บริษัทจ่ายเงินค่าเล่าเรียน รวมทั้งค่าที่พักและค่าอาหารของพนักงานที่ไปอบรมต่างประเทศให้แก่นิติบุคคลในต่างประเทศ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

จ่ายค่าเรียน ค่าที่พักและค่าอาหารให้กับนิติบุคคลในต่างประเทศไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หากไม่มีสถานประกอบการถาวรในไทย

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี