ใคร เป็นคน เสียค่า อากรแสตมป์ ค่าปรับ อากรแสตมป์ วิธีการเสีย อากรแสตมป์ อากรแสตมป์ สัญญาจ้าง

บุคคลตามที่ระบุไว้ในช่องที่ 3 ของบัญชีอัตราอากรแสตมป์ เช่น ผู้ให้เช่าผู้โอน ผู้ให้กู้ ผู้รับประกันภัย ฯลฯ

ใครเป็น ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี วิธีการจัดทำบัญชี การจัดทําบัญชี และ งบการเงิน มี แนวทางปฏิบัติ

เคยสงสัยไหมว่า การจะประกอบอาชีพ 1 อาชีพ เราจำเป็นต้องทำบัญชีหรือไม่ การค้าขาย ซื้อมา-ขายไป ผลิตสินค้าต่างๆ หรือแม้กระทั้งธุรกิจบริการ อาชีพเหล่านี้จำเป็นไหมที่จะต้องจัดทำบัญชี แล้วใครละที่ต้องจัดทำบัญชีตามกฎหมาย เรามาดูกันว่ามีใครบ้าง

ใครเป็นคนเสียค่าอากรแสตมป์

ผู้มีหน้าที่เสียอากรแสตมป์ มีดังนี้ 1. บุคคลตามที่ระบุไว้ในช่องที่ 3 ของบัญชีอัตราอากรแสตมป์ เช่น ผู้ให้เช่าผู้โอน ผู้ให้กู้ ผู้รับประกันภัย ฯลฯ 2. ถ้าตราสารทำขึ้นนอกประเทศ ให้เป

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้แก่ใคร

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

ใครมีอำนาจในการยุติดำเนินคดี กรณีเรียกคืนเงินภาษีอากรเกินไปไม่เกิน 5,000 บาท และมีเงื่อนไขอย่างไร

อำนาจในการยุติการดำเนินคดี กรณีเรียกคืนเงินภาษีอากรเกินไปไม่เกิน 5,000 บาท

เงินได้ที่รับจากดอกเบี้ยเงินฝากระบุชื่อบัญชีร่วม 2 คน นาย ก และหรือนาย ข ต้องยื่นแบบฯ เสียภาษีหรือขอคืนภาษี หัก ณ ที่จ่ายในนามของใคร

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีได้รับดอกเบี้ยเงินฝากซึ่งระบุชื่อบัญชีร่วม 2 คน

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี