ใคร เป็นคน เสียค่า อากรแสตมป์

บุคคลตามที่ระบุไว้ในช่องที่ 3 ของบัญชีอัตราอากรแสตมป์ เช่น ผู้ให้เช่าผู้โอน ผู้ให้กู้ ผู้รับประกันภัย ฯลฯ

สามีไม่มีเงินได้แต่ภริยามีเงินได้ที่ไม่ใช่เงินได้ ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ใครเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการ

ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการ กรณีสามีไม่มีเงินได้แต่ภริยามีเงินได้ที่ไม่ใช่เงินได้ ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร

กรณีนายจ้างออกภาษีแทนให้ ใครจะเป็นผู้มีสิทธิขอคืนภาษี

ผู้มีสิทธิขอคืนภาษี กรณีนายจ้างออกภาษีแทนให้

บริษัท ย นำใบกำกับภาษี ซึ่งออกโดยบริษัท ร. ก่อนได้รับอนุมัติเพิกถอนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยบริษัท ย แสดงหลักฐานการชำระค่าสินค้าเป็นเช็คเงินสด และสำเนาใบแจ้งหนี้ยอดบัญชี (Statement of Account) ของธนาคาร A แต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นผู้รับเงินตามเช็คดังกล่าว และบริษัท ร. ไม่ได้ยื่นแบบ ภ.พ.30 นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บจากบริษัท ย บริษัท ย มีสิทธินำภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีดังกล่าวมาใช้คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่

ใบกำกับภาษีซื้อที่พิสูจน์ผู้รับเงินไม่ได้และไม่มีการนำส่งภาษีขายเป็นภาษีซื้อต้องห้าม

สัญญาว่าจ้าง ใครต้องเสียอากรแสตมป์

ผู้มีหน้าที่เสียอากร กรณีสัญญาจ้างทำของ

My Portfolio

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี