ใครเป็น ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี วิธีการจัดทำบัญชี การจัดทําบัญชี และ งบการเงิน มี แนวทางปฏิบัติ

เคยสงสัยไหมว่า การจะประกอบอาชีพ 1 อาชีพ เราจำเป็นต้องทำบัญชีหรือไม่ การค้าขาย ซื้อมา-ขายไป ผลิตสินค้าต่างๆ หรือแม้กระทั้งธุรกิจบริการ อาชีพเหล่านี้จำเป็นไหมที่จะต้องจัดทำบัญชี แล้วใครละที่ต้องจัดทำบัญชีตามกฎหมาย เรามาดูกันว่ามีใครบ้าง

ใครเป็นคนเสียค่าอากรแสตมป์

ผู้มีหน้าที่เสียอากรแสตมป์ มีดังนี้ 1. บุคคลตามที่ระบุไว้ในช่องที่ 3 ของบัญชีอัตราอากรแสตมป์ เช่น ผู้ให้เช่าผู้โอน ผู้ให้กู้ ผู้รับประกันภัย ฯลฯ 2. ถ้าตราสารทำขึ้นนอกประเทศ ให้เป

พระมีบ้านให้ผู้อื่นเช่า แต่ลูกชายของพระเป็นผู้เก็บเงินค่าเช่า เสียภาษีแทนได้หรือไม่ และใครเป็นผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน

เงินได้ ตามมาตรา 40(5) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีพระมีบ้านให้ผู้อื่นเช่า แต่ลูกชายของพระเป็นผู้เก็บเงินค่าเช่า

บริษัท ย นำใบกำกับภาษี ซึ่งออกโดยบริษัท ร. ก่อนได้รับอนุมัติเพิกถอนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยบริษัท ย แสดงหลักฐานการชำระค่าสินค้าเป็นเช็คเงินสด และสำเนาใบแจ้งหนี้ยอดบัญชี (Statement of Account) ของธนาคาร A แต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นผู้รับเงินตามเช็คดังกล่าว และบริษัท ร. ไม่ได้ยื่นแบบ ภ.พ.30 นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บจากบริษัท ย บริษัท ย มีสิทธินำภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีดังกล่าวมาใช้คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่

ใบกำกับภาษีซื้อที่พิสูจน์ผู้รับเงินไม่ได้และไม่มีการนำส่งภาษีขายเป็นภาษีซื้อต้องห้าม

สามีไม่มีเงินได้แต่ภริยามีเงินได้ที่ไม่ใช่เงินได้ ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ใครเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการ

ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการ กรณีสามีไม่มีเงินได้แต่ภริยามีเงินได้ที่ไม่ใช่เงินได้ ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี