กรณีที่มิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) ภายในกำหนดเวลาจะมีบทลงโทษอย่างไรบ้าง

บทลงโทษ กรณีที่มิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะภายในกำหนดเวลา

โทษ ความผิด ที่ ไม่ปิด อากรแสตมป์

กรณียื่นตราสารขอเสียอากรเอง ตราสารใดมิได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์ ผู้มีหน้าที่เสียอากร หรือผู้ทรงตราสาร หรือผู้ถือเอาประโยชน์ชอบที่จะยื่นตราสารนั้น ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

หากผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ไม่จัดทำรายงานหรือจัดทำรายงานไม่ถูกต้อง จะมีบทกำหนดโทษอย่างไร

การกำหนดเปรียบเทียบปรับอาญา กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะไม่จัดทำรายงานหรือจัดทำรายงานไม่ถูกต้อง

โทษ ความผิด ที่ ไม่ปิด อากรแสตมป์

ความรับผิดกรณีไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์และการไม่ออกใบรับ

มีสินค้าเกินจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ มีโทษอย่างไร

ค่าปรับอาญา กรณีสินค้าเกินจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

รายรับถึงเกณฑ์ที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ไม่จดทะเบียนฯ มีบทลงโทษอย่างไร

ค่าปรับอาญา กรณีไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อมีรายรับเกิน 1,800,000 บาทต่อปี

จงใจลงวันเดือนปีขีดฆ่าอากรเป็นเท็จ มีโทษอย่างไร

โทษของการลงวันเดือนปีขีดฆ่าอากรเป็นเท็จ

กรณีที่บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีหรือไม่นำส่งภาษีภายในกำหนดเวลาต้องรับโทษทางแพ่งอย่างไรบ้าง

โทษทางแพ่ง สำหรับผู้ที่ไม่เสียภาษีหรือไม่นำส่งภาษีภายในกำหนดเวลา

หากผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะประกอบกิจการโดยไม่จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ จะมีบทกำหนดโทษอย่างไร

การกำหนดเปรียบเทียบปรับอาญา กรณีผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะประกอบกิจการโดยไม่จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี