กรณีที่มิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) ภายในกำหนดเวลาจะมีบทลงโทษอย่างไรบ้าง

บทลงโทษ กรณีที่มิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะภายในกำหนดเวลา

โทษ ความผิด ที่ ไม่ปิด อากรแสตมป์

กรณียื่นตราสารขอเสียอากรเอง ตราสารใดมิได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์ ผู้มีหน้าที่เสียอากร หรือผู้ทรงตราสาร หรือผู้ถือเอาประโยชน์ชอบที่จะยื่นตราสารนั้น ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

มีสินค้าเกินจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ มีโทษอย่างไร

ค่าปรับอาญา กรณีสินค้าเกินจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

รายรับถึงเกณฑ์ที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ไม่จดทะเบียนฯ มีบทลงโทษอย่างไร

ค่าปรับอาญา กรณีไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อมีรายรับเกิน 1,800,000 บาทต่อปี

จงใจลงวันเดือนปีขีดฆ่าอากรเป็นเท็จ มีโทษอย่างไร

โทษของการลงวันเดือนปีขีดฆ่าอากรเป็นเท็จ

โทษ ความผิด ที่ ไม่ปิด อากรแสตมป์

ความรับผิดกรณีไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์และการไม่ออกใบรับ

หากผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ไม่จัดทำรายงานหรือจัดทำรายงานไม่ถูกต้อง จะมีบทกำหนดโทษอย่างไร

การกำหนดเปรียบเทียบปรับอาญา กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะไม่จัดทำรายงานหรือจัดทำรายงานไม่ถูกต้อง

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี