การขอเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร

การขอเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร

กรณีสามี ภริยา ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร และภริยามีเงินได้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร จากงานที่ทำด้วยในกรณีดังกล่าวจะเสียภาษีอย่างไร

การเสียภาษี กรณีสามี ภริยา ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร และภริยามีเงินได้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร จากงานที่ทำด้วย

การคำนวณภาษี ตามมาตรา 48(2) แห่งประมวลรัษฎากร (อัตราร้อยละ 0.5) กรณีใช้สิทธิยกเว้นสำหรับผู้มีเงินได้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป คำนวณจากเงินได้พึงประเมินก่อนหรือหักเงินที่ได้รับยกเว้น 190,000 บาทแล้ว

การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 48(2) แห่งประมวลรัษฎากร (อัตราร้อยละ 0.5) กรณีใช้สิทธิยกเว้นสำหรับผู้มีเงินได้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

ถ้ามีเงินได้ ตามมาตรา 40(1)-(8) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่เต็มปีภาษียื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ได้หรือไม่

การยื่นแบบฯ กรณีมีเงินได้ ตามมาตรา 40(1)-(8) แห่งประมวลรัษฎากรไม่เต็มปีภาษี

กองทุนรวม ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมีฐานะเป็นคณะบุคคล ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ของกองทุนรวม ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมีฐานะเป็นคณะบุคคล

บริษัท A และบริษัท M ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ดำเนินงานด้านขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางอากาศ โดยสาขาของบริษัททั้งสองในไทยได้ทำสัญญาให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันในระดับสาขา เพื่อตกลงร่วมกันที่จะให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งบริการทางด้านการปรับปรุงโครงสร้างและนโยบายการบริหารจัดการ งานด้านบุคคล การตลาด รายได้ที่จะเกิดขึ้นจากสัญญาให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันในระดับสาขา เข้าลักษณะเป็นรายได้ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการขนส่งทางอากาศ ตามความในมาตรา 67(2) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่

รายได้จากความร่วมมือช่วยเหลือกันระดับสาขาของกิจการขนส่งระหว่างประเทศถือเป็นกำไรธุรกิจ

กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ขายยาสูบที่นำเข้าจากต่างประเทศให้แก่ผู้ซื้อ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่นำเข้ายาสูบเอง หรือซื้อจากผู้นำเข้า หรือผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นผู้ขายทุกทอด (กรณียาสูบที่นำเข้าจากต่างประเทศ เป็นบุหรี่ซิกาแรต) จะต้องคำนวณฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม จากราคาใด ดังต่อไปนี้ (ก) ราคา ซี.ไอ.เอฟ. บวกด้วยอากรขาเข้า ภาษีสรรพสามิตตามที่กำหนดในมาตรา 77/1 (19) แห่งประมวลรัษฎากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เงินบำรุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และค่าการตลาด ซองละ 63.00 บาท (ข) ราคาเฉลี่ยของตลาดของยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต ที่ผู้บริโภคทั่วๆ ไปหรือเป็นส่วนใหญ่ซื้อจากผู้ค้ายาสูบที่มีการจัดจำหน่ายกันตามความเป็นจริงทั่วไป ณ วันที่ผู้นำเข้ายาสูบแจ้งราคาขายปลีกซึ่งใช้ในการคำนวณมูลค่าของฐานภาษี ซองละ 70.00 บาท

ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ขายยาสูบที่นำเข้าจากต่างประเทศ หรือผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นผู้ขายทุกทอด (กรณีเป็นบุหรี่ซิกาแรต) จะต้องคำนวณฐานภาษีมูลค่

My Portfolio

รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี

รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี