บริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มประกอบธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ บริษัทได้ก่อสร้างอาคารและส่วนควบของอาคารบนที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ช.มอเตอร์ จำกัด ซึ่งยินยอมให้ก่อสร้างโดยไม่คิดค่าเช่า เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นชุดเดียวกัน และบริษัทให้บริษัท ช.มอเตอร์ ใช้อาคารร่วมกันโดยไม่คิดค่าเช่าและไม่ได้มีการแบ่งแยกสัดส่วนการใช้พื้นที่อาคารมีภาระภาษีอย่างไรบ้าง และบริษัทมีสิทธินำภาษีซื้อค่าก่อสร้างอาคาร หักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากรได้หรือไม่

ภาระภาษี กรณีการให้ใช้อาคารโดยไม่คิดค่าเช่า

นิติบุคคล ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร แตกต่างกับนิติบุคคล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.8/2528ฯ หรือไม่

ความแตกต่างของนิติบุคคล ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร กับนิติบุคคลตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.8/2528ฯ

เงินส่วนแบ่งกำไรจากกองทุนรวม ทำไมกรมสรรพากรจึงถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร

เหตุผลของเงินส่วนแบ่งกำไรจากกองทุนรวมเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร

บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดสวน ดูแลสวน และขายต้นไม้ให้แก่เอกชนทั่วไป รวมทั้งส่วนราชการต่างๆ ต่อมาผู้ถือหุ้นของบริษัทนำต้นไม้อันเป็นทรัพย์สินส่วนตัวมาลงทุนในบริษัทเพื่อขยายกิจการ โดยบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 14,000,000 บาท ทั้งนี้ต้นไม้ที่นำมาลงทุนเป็นต้นไม้ที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ และในการนำมาลงทุนได้มีการประเมินราคาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านต้นไม้ จึงขอทราบว่า กรณีผู้ถือหุ้นนำต้นไม้อันเป็นทรัพย์สินส่วนตัวที่มีมาแต่เดิมมาลงทุน จะต้องถือเป็นเงินได้ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือได้รับยกเว้นเงินได้ ตามมาตรา 42(9) แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากเป็นการขายสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร

นำทรัพย์สินมาลงทุนในบริษัทโดยได้รับหุ้นตอบแทนถือเป็นเงินได้พึงประเมิน

สถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่น ได้ทำข้อตกลงให้ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยของสถาบันการเงินหรือลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยของเจ้าหนี้อื่น ชำระเงินต้นก่อนการชำระดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการ ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด โดยสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กระทำระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และการชำระเงินต้นก่อนการชำระดอกเบี้ยค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้นั้น ได้กระทำในระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถือเป็นเหตุอันสมควรตามมาตรา 65 ทวิ(4) แห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่

เหตุอันสมควร กรณีสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่น ได้ทำข้อตกลงให้ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยของสถาบันการเงินหรือลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยของเจ้าหนี้อื่น ชำระเ

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี