นิติบุคคล ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร แตกต่างกับนิติบุคคล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.8/2528ฯ หรือไม่

ความแตกต่างของนิติบุคคล ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร กับนิติบุคคลตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.8/2528ฯ

การคำนวณภาษี ตามมาตรา 48(2) แห่งประมวลรัษฎากร (อัตราร้อยละ 0.5) กรณีใช้สิทธิยกเว้นสำหรับผู้มีเงินได้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป คำนวณจากเงินได้พึงประเมินก่อนหรือหักเงินที่ได้รับยกเว้น 190,000 บาทแล้ว

การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 48(2) แห่งประมวลรัษฎากร (อัตราร้อยละ 0.5) กรณีใช้สิทธิยกเว้นสำหรับผู้มีเงินได้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

การขอเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร

การขอเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร

กองทุนรวม ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมีฐานะเป็นคณะบุคคล ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ของกองทุนรวม ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมีฐานะเป็นคณะบุคคล

บริษัท A และบริษัท M ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ดำเนินงานด้านขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางอากาศ โดยสาขาของบริษัททั้งสองในไทยได้ทำสัญญาให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันในระดับสาขา เพื่อตกลงร่วมกันที่จะให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งบริการทางด้านการปรับปรุงโครงสร้างและนโยบายการบริหารจัดการ งานด้านบุคคล การตลาด รายได้ที่จะเกิดขึ้นจากสัญญาให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันในระดับสาขา เข้าลักษณะเป็นรายได้ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการขนส่งทางอากาศ ตามความในมาตรา 67(2) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่

รายได้จากความร่วมมือช่วยเหลือกันระดับสาขาของกิจการขนส่งระหว่างประเทศถือเป็นกำไรธุรกิจ

การใช้สิทธิยกเว้นเงินได้ 190,000 บาท กรณีอายุ 65 ปี จากเงินได้ ตามมาตรา 40(4)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร เงินปันผล ทำได้หรือไม่ และจะคำนวณเครดิตเงินปันผลอย่างไร

การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป กรณีมีเงินได้จากเงินปันผล

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี