ภงด.1 กับ ภงด.1ก แตกต่าง กัน อย่างไร

ภงด. 1 คือ ภาษีเหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือนทุกเดือน ทางประมวลรัษฎากรให้ทางเลือกค่ะว่า หากมีการจ่ายเงินได้ประเภท

นิติบุคคล ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร แตกต่างกับนิติบุคคล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.8/2528ฯ หรือไม่

ความแตกต่างของนิติบุคคล ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร กับนิติบุคคลตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.8/2528ฯ

นโยบายบัญชีแตกต่างกัน เมื่อจะใช้นโยบายบัญชีเหมือนกันต้องขออนุมัติกรมสรรพากร

นโยบายบัญชีแตกต่างกัน เมื่อจะใช้นโยบายบัญชีเหมือนกันต้องขออนุมัติกรมสรรพากร

การบัญชีและการสอบบัญชีแตกต่างกันอย่างไร

ความแตกต่างระหว่างการบัญชีกับการสอบบัญชี

คณะบุคคลกับห้างหุ้นส่วนสามัญ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

ข้อแตกต่างระหว่างคณะบุคคล และ ห้างหุ้นส่วนสามัญ

การตัดบัญชีหนี้สูญของลูกหนี้ต่างประเทศ แตกต่างจากในประเทศหรือไม่ อย่างไร

การจำหน่ายหนี้สูญของลูกหนี้ในประเทศและต่างประเทศ ไม่แตกต่างกัน

มูลนิธิที่ได้รับการประกาศจากกระทรวงการคลังซึ่งเข้าข่ายได้รับยกเว้นแตกต่างจากมูลนิธิที่ไม่ได้รับการประกาศอย่างไร

ข้อแตกต่างของมูลนิธิที่ได้รับการประกาศเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลกับมูลนิธิที่ไม่ได้รับการประกาศ

My Portfolio

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี