เอกสาร ที่ต้อง เสียภาษี อากรแสตมป์

เอกสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์ ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตรา อากรแสตมป์ ซึ่งปัจุจบันมีทั้งหมด 28 ลักษณะตราสาร เช่น ตราสารเช่าที่กับโรงเรือน

จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร หักภาษี ณ ที่จ่าย อัตราร้อยละ 5

จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร หักภาษี ณ ที่จ่าย อัตราร้อยละ 5

เอกสาร ไม่ติด อากรแสตมป์ จะเป็นอย่างไร

ตราสารใดไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ จะใช้ต้นฉบับ คู่ฉบับ คู่ฉีก หรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐาน

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ในการนำเช็คมาแลกเป็นเงินสด

เอกสารหลักฐานในการนำเช็คมาแลกเป็นเงินสด

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ในการนำเช็คมาแลกเป็นเงินสด กรณีเป็นชาวต่างชาติ

เอกสารหลักฐานในการนำเช็คมาแลกเป็นเงินสด กรณีผู้ขอคืนเป็นชาวต่างชาติ

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แจ้งเพิ่มสาขาหรือลดสาขา ต้องใช้เอกสารหลักฐานใดบ้าง

เอกสารประกอบการแจ้งเพิ่ม/ลด สาขา ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ในการสมัครขอใช้บริการยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ประกอบการ ต้องใช้เอกสารใดบ้าง

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นแบบคำขอยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 จะต้องแนบเอกสารหรือไม่

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 ไม่ต้องแนบเอกสาร

My Portfolio

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี