อากรแสตมป์ เกิน เหลือ ไม่ได้ใช้ ขอคืน

ผู้ใดเสียค่าอากรหรือค่าเพิ่มอากรเกินไปไม่น้อยกว่า 2 บาท สำหรับตราสารลักษณะเดียวหรือเรื่องเดียว

กองทุนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2542 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บ. และธนาคารเป็นบริษัทจัดการกองทุน ซึ่งมีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนกับบริษัท โดยมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียนโครงการ 1,540,000,000 บาท จำนวนหน่วยลงทุนที่เสนอขาย 154 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุน 10 บาท ณ ปัจจุบันมีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนจำนวน 10 ราย หลังจากประกอบกิจการมาเป็นเวลา 2 ปี 8 เดือน มีเงินสดเหลือจำนวนมาก จึงมีการลดหน่วยลงทุน จำนวน 19.25 ล้านหน่วย โดยจ่ายคืนเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในอัตราหน่วยละ 10.63 บาท ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เงินลดทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับคืนส่วนนี้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้หรือไม่

การลดหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

บริษัท A และบริษัท M ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ดำเนินงานด้านขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางอากาศ โดยสาขาของบริษัททั้งสองในไทยได้ทำสัญญาให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันในระดับสาขา เพื่อตกลงร่วมกันที่จะให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งบริการทางด้านการปรับปรุงโครงสร้างและนโยบายการบริหารจัดการ งานด้านบุคคล การตลาด รายได้ที่จะเกิดขึ้นจากสัญญาให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันในระดับสาขา เข้าลักษณะเป็นรายได้ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการขนส่งทางอากาศ ตามความในมาตรา 67(2) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่

รายได้จากความร่วมมือช่วยเหลือกันระดับสาขาของกิจการขนส่งระหว่างประเทศถือเป็นกำไรธุรกิจ

บุคคลธรรมดาบริจาคเงินให้สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย แผ่นดินไหวในเฮติ ใบเสร็จรับเงินที่ได้รับสามารถนำมาหักลดหย่อนได้หรือไม่

บุคคลธรรมดาบริจาคเงินให้สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย แผ่นดินไหวในเฮติ นำมาหักลดหย่อนได้

กรณีในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 บริษัทฯมีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ ในรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 30 ล้านบาท ต่อมาในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 10 ล้านบาท ต่อมาในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 บริษัทฯได้ลดทุนจดทะเบียนเหลือทุนจดทะเบียนในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ ในรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 30 ล้านบาท ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 บริษัทฯจะต้องเสียภาษีในอัตราเท่าไร

กรณีใช้สิทธิการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 530) พ.ศ.2554 บริษัทฯจะต้องไม่เคยมีทุนท

My Portfolio

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี