ใคร เป็นคน เสียค่า อากรแสตมป์ ค่าปรับ อากรแสตมป์ วิธีการเสีย อากรแสตมป์ อากรแสตมป์ สัญญาจ้าง

บุคคลตามที่ระบุไว้ในช่องที่ 3 ของบัญชีอัตราอากรแสตมป์ เช่น ผู้ให้เช่าผู้โอน ผู้ให้กู้ ผู้รับประกันภัย ฯลฯ

ใครเป็นคนเสียค่าอากรแสตมป์

ผู้มีหน้าที่เสียอากรแสตมป์ มีดังนี้ 1. บุคคลตามที่ระบุไว้ในช่องที่ 3 ของบัญชีอัตราอากรแสตมป์ เช่น ผู้ให้เช่าผู้โอน ผู้ให้กู้ ผู้รับประกันภัย ฯลฯ 2. ถ้าตราสารทำขึ้นนอกประเทศ ให้เป

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 เกินกำหนดเสียค่าปรับเท่าใด

ค่าปรับอาญา กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 เกินกำหนดเวลา

คนต่างด้าวไม่ได้ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรภายในกำหนดเวลาต้องเสียค่าปรับอย่างไร

คนต่างด้าวขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเกินกำหนดเวลามีค่าปรับ

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 จำนวน 2 ฉบับ ภายในกำหนดเวลาต้องเสียค่าปรับหรือไม่

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 เพิ่มเติมภายในกำหนดเวลาไม่ต้องเสียค่าปรับ

ยื่นแบบ ภ.พ.30 เกินกำหนดเวลา โดยมีเครดิตยกมาหักจนไม่มีภาษีต้องชำระ จะต้องเสียค่าปรับ เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม หรือไม่

ยื่นแบบ ภ.พ.30 เกินกำหนดเวลา คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มมีภาษีที่ต้องชำระก่อนหักเครดิตภาษี ต้องเสียค่าปรับ เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี