ใคร เป็นคน เสียค่า อากรแสตมป์

บุคคลตามที่ระบุไว้ในช่องที่ 3 ของบัญชีอัตราอากรแสตมป์ เช่น ผู้ให้เช่าผู้โอน ผู้ให้กู้ ผู้รับประกันภัย ฯลฯ

คนต่างด้าวไม่ได้ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรภายในกำหนดเวลาต้องเสียค่าปรับอย่างไร

คนต่างด้าวขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเกินกำหนดเวลามีค่าปรับ

จัดทำใบกำกับภาษีโดยมีรายการไม่ถูกต้องครบถ้วน ต้องเสียค่าปรับอาญาอย่างไร

ค่าปรับอาญา กรณีใบกำกับภาษีมีรายการไม่ถูกต้องครบถ้วน

การยื่นแบบ ภ.ธ.40 เกินกำหนดเวลาต้องเสียค่าปรับอย่างไร

การกำหนดเปรียบเทียบปรับอาญา กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) เกินกำหนดเวลา

กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งมีรายได้แต่ยังไม่ได้มีขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรต้องเสียค่าปรับอย่างไร

กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเกินกำหนดเวลามีค่าปรับ

ชำระภาษีด้วยบัตรเครดิต (KTC) ต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไร

อัตราค่าธรรมเนียมการชำระภาษีด้วยบัตรเครดิต (KTC)

ยื่นแบบ ภ.พ.30 เกินกำหนดเวลา โดยมีเครดิตยกมาหักจนไม่มีภาษีต้องชำระ จะต้องเสียค่าปรับ เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม หรือไม่

ยื่นแบบ ภ.พ.30 เกินกำหนดเวลา คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มมีภาษีที่ต้องชำระก่อนหักเครดิตภาษี ต้องเสียค่าปรับ เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

My Portfolio

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี