บริษัทเป็นผู้ประกอบกิจการศูนย์อาหารภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อจำหน่ายอาหารให้แก่ผู้มาติดต่องาน โดยบริษัทว่าจ้างร้านค้าย่อยทั้งประเภทนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาเป็นผู้ปรุงอาหารในนามของศูนย์อาหาร และร้านค้าย่อยจะเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบในการประกอบอาหารและอื่นๆ ในการปรุงอาหารตามชนิด ประเภท ลักษณะ ขนาด ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ บริษัทเป็นผู้ลงทุนตกแต่งศูนย์อาหาร จัดหาอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับผู้มาบริโภค จัดจ้างพนักงานดูแลความสะอาด จำหน่ายคูปอง และเป็นผู้กำหนดเวลาเปิดปิดศูนย์อาหาร เมื่อบริษัทค่าจ้างปรุงอาหารให้แก่ร้านค้าย่อยต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

จ่ายค่าจ้างทำอาหารในศูนย์อาหารให้กับกิจการภัตตาคารซึ่งรับจ้างทำอาหารตามคำสั่ง ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัทให้บริการหาลูกค้าในไทยให้กับบริษัทในต่างประเทศ ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับไทย โดยบริษัทเรียกเก็บค่านายหน้าและภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 5 หลังภาษีมูลค่าเพิ่มของมูลค่าสินค้าตาม Invoice เมื่อบริษัทในต่างประเทศชำระค่านายหน้าดังกล่าวให้แก่บริษัท ซึ่งจ่ายเงินจากต่างประเทศและหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 20 บริษัทมีสิทธิ์นำภาษีที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในต่างประเทศมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีได้หรือไม่ และต้องมีหลักฐานหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากต่างประเทศมาประกอบการพิจารณาหรือไม่

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในต่างประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับไทยนำมายกเว้นภาษีที่ต้องเสียในไทย หรือเป็นรายจ่ายได้

บริษัทประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างรับโอนสิทธิการก่อสร้างจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ก ซึ่งเป็นผู้ประมูลงานจากส่วนราชการได้ โดยไม่มีค่าตอบแทน และไม่ใช่เป็นการรับจ้างช่วง ให้บริษัทมีอำนาจในการทำสัญญาก่อสร้าง โดยมีหนังสือมอบอำนาจและหนังสือโอนสิทธิการรับเงินค่าจ้างจากส่วนราชการจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ก ในการดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด บริษัทเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและติดต่องานกับผู้ว่าจ้างโดยตรง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อบริษัทเบิกเงินค่าจ้างจากส่วนราชการ จะมีภาระภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งด้านผู้โอน และผู้รับโอนอย่างไร

ภาระภาษี กรณีโอนสิทธิการก่อสร้างและการรับเงินค่าจ้าง

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี