บริษัทเป็นผู้ประกอบกิจการศูนย์อาหารภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อจำหน่ายอาหารให้แก่ผู้มาติดต่องาน โดยบริษัทว่าจ้างร้านค้าย่อยทั้งประเภทนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาเป็นผู้ปรุงอาหารในนามของศูนย์อาหาร และร้านค้าย่อยจะเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบในการประกอบอาหารและอื่นๆ ในการปรุงอาหารตามชนิด ประเภท ลักษณะ ขนาด ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ บริษัทเป็นผู้ลงทุนตกแต่งศูนย์อาหาร จัดหาอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับผู้มาบริโภค จัดจ้างพนักงานดูแลความสะอาด จำหน่ายคูปอง และเป็นผู้กำหนดเวลาเปิดปิดศูนย์อาหาร เมื่อบริษัทค่าจ้างปรุงอาหารให้แก่ร้านค้าย่อยต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

จ่ายค่าจ้างทำอาหารในศูนย์อาหารให้กับกิจการภัตตาคารซึ่งรับจ้างทำอาหารตามคำสั่ง ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัทจัดให้มีการประกันชีวิตพนักงานรวมทุกคน (ประกันชีวิตหมู่) โดยบริษัทเป็นผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว และได้รับความยินยอมจากพนักงานเหล่านั้น เมื่อบริษัทได้รับค่าชดเชยคืนมาให้เป็นเช็คในนามของบริษัท บริษัทจะเบิกจ่ายเป็นเงินสดให้แก่พนักงานต่อไปโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เงินค่าเบี้ยประกันที่บริษัทจ่ายแทนพนักงานเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใด และหักค่าใช้จ่ายได้เท่าไร รวมทั้งบริษัทสามารถถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

เงินค่าเบี้ยประกันที่บริษัทจ่ายแทนพนักงานในการทำประกันชีวิตหมู่ โดยบริษัทเป็นผู้รับประโยชน์ให้หักค่าใช้จ่ายได้ ตามมาตรา 42 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

My Portfolio

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี