นาย ก. ทำกรมธรรม์ประกันชีวิต กำหนดเวลา 10 ปี กับบริษัทผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552 และวันที่ 1 เมษายน 2552 และมีเงื่อนไขจะได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์เป็นรายปี ต่อมา ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวจากกรมธรรม์ประกันชีวิตทั้ง 2 ฉบับ โดยฉบับแรกไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี แต่ฉบับที่ 2 เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี นาย ก. จะต้องนำเงินได้ที่ได้รับทั้งหมดไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างไร

ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์จากกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำปี 2552 หลายฉบับ แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิต

นาย ก. ทำกรมธรรม์ประกันชีวิต กำหนดเวลา 10 ปี กับบริษัทผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552 และวันที่ 1 เมษายน 2552 และมีเงื่อนไขจะได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์เป็นรายปี ต่อมา ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวจากกรมธรรม์ประกันชีวิตทั้ง 2 ฉบับ โดยฉบับแรกไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี แต่ฉบับที่ 2 เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี และเมื่อรวมกันแล้วเกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี นาย ก. จะต้องนำเงินได้ที่ได้รับทั้งหมดไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างไร

ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์จากกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำตั้งแต่ 1 มกราคม 2552 หลายฉบับ เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิต

บริษัทยื่นแบบ ภ.พ.30 เดือนภาษีกุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งวันสุดท้ายของการยื่นแบบฯ ตรงกับวันอาทิตย์ จึงขยายระยะเวลาเป็นวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552 หากบริษัทยื่นแบบฯ ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2552 ซึ่งเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของการยื่นแบบฯ สำหรับเดือนภาษีมีนาคม 2552 ที่ได้รับการขยายระยะเวลาการยื่นแบบฯ บริษัทจะต้องเสียเบี้ยปรับในอัตราร้อยละเท่าไหร่ เนื่องจากการนับวันเพื่อลดเบี้ยปรับทั้งวันเริ่มนับและวันสิ้นสุดการนับเป็นการขยายระยะเวลาการยื่นแบบฯ จากวันสุดท้ายของการยื่นแบบฯ ตรงกับวันหยุด

การนับวันลดเบี้ยปรับ กรณียื่นแบบ ภ.พ.30 ถัดจากวันขยายระยะเวลายื่นแบบฯ เนื่องจากวันสุดท้ายของการยื่นแบบฯ ตรงกับวันหยุด ทั้งวันเริ่มนับและวันสิ้นสุดการ

My Portfolio

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี