นาย ส. ทำงานอยู่ธนาคาร ก. เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 20 ปี ต่อมาธนาคาร ก. ได้ควบรวมกิจการกับธนาคาร ข. โดยธนาคาร ก. ได้เลิกกิจการ และนาย ส.ได้โอนมาเป็นพนักงานของธนาคาร ข. ซึ่งธนาคาร ข.ให้สิทธิพนักงานของธนาคาร ก.เดิมนำเงินออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ นาย ส.จึงถอนเงินออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทำให้นาย ข. พ้นสภาพการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเหตุให้ไม่สามารถนับอายุงานต่อได้ กรณีดังกล่าว นาย ส. มีสิทธินำเงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาเลือกคำนวณในใบแนบได้หรือไม่

ถอนเงินออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เนื่องจากนายจ้างเดิมควบรวมกิจการ มีสิทธิเลือกคำนวณตามใบแนบได้

กองทุนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2542 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บ. และธนาคารเป็นบริษัทจัดการกองทุน ซึ่งมีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนกับบริษัท โดยมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียนโครงการ 1,540,000,000 บาท จำนวนหน่วยลงทุนที่เสนอขาย 154 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุน 10 บาท ณ ปัจจุบันมีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนจำนวน 10 ราย หลังจากประกอบกิจการมาเป็นเวลา 2 ปี 8 เดือน มีเงินสดเหลือจำนวนมาก จึงมีการลดหน่วยลงทุน จำนวน 19.25 ล้านหน่วย โดยจ่ายคืนเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในอัตราหน่วยละ 10.63 บาท ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เงินลดทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับคืนส่วนนี้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้หรือไม่

การลดหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

หากบริษัทยื่นแบบ ภ.พ.30 ไม่มีรายรับติดต่อกันเป็นเวลา 1 ปี จะถูกเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

ยื่นแบบ ภ.พ.30 เป็นประจำ แต่ไม่แสดงยอดขายและยอดซื้อ จะเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ได้

บริษัท ก. จำกัด (มหาชน) ได้นำหลักทรัพย์มาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ใหม่เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2548 โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทจะได้รับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิต่อเนื่องกันเป็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 387) พ.ศ.2544 ใช่หรือไม่

การลดอัตราภาษีเงินได้ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 387) พ.ศ.2544 กรณีจดทะเบียนระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี

บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร กรุงเทพฯ ต่อมาทางราชการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่จาก เขตสาธร เป็น เขตสาทร แต่เนื่องจากบริษัทสั่งพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ใบกำกับภาษี (เอกสารออกเป็นชุด) ตามที่อยู่เดิมเป็นจำนวนมาก และได้แก้ไขที่อยู่ครบ 1 ปี นับแต่วันที่ทางราชการได้ประกาศเปลี่ยนแปลง เขต แล้วยังคงเหลืออีกเป็นจำนวนมาก บริษัทจะขอผ่อนผันการใช้ใบกำกับภาษีที่เหลืออยู่เป็นเวลา 9 เดือน โดยการขีดฆ่าและลงลายมือชื่อกำกับได้หรือไม่

ขอผ่อนผันการใช้ใบกำกับภาษีเดิมที่ทางราชการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ต่อไปไม่ได้

My Portfolio

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี