กองทุนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2542 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บ. และธนาคารเป็นบริษัทจัดการกองทุน ซึ่งมีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนกับบริษัท โดยมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียนโครงการ 1,540,000,000 บาท จำนวนหน่วยลงทุนที่เสนอขาย 154 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุน 10 บาท ณ ปัจจุบันมีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนจำนวน 10 ราย หลังจากประกอบกิจการมาเป็นเวลา 2 ปี 8 เดือน มีเงินสดเหลือจำนวนมาก จึงมีการลดหน่วยลงทุน จำนวน 19.25 ล้านหน่วย โดยจ่ายคืนเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในอัตราหน่วยละ 10.63 บาท ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เงินลดทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับคืนส่วนนี้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้หรือไม่

การลดหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

บริษัท ก. จำกัด (มหาชน) ได้นำหลักทรัพย์มาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ใหม่เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2548 โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทจะได้รับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิต่อเนื่องกันเป็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 387) พ.ศ.2544 ใช่หรือไม่

การลดอัตราภาษีเงินได้ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 387) พ.ศ.2544 กรณีจดทะเบียนระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี

นาย บ. และภริยาขายอาคารชุด โดยมีชื่อคู่สมรสอยู่ในทะเบียนบ้านเกินกว่า 1 ปี เพียงฝ่ายเดียว สำนักงานที่ดินจึงเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์เพียงกึ่งหนึ่ง ต่อมา นาย บ. ได้รับแจ้งว่า จ่ายค่าอากรแสตมป์ไม่ครบ เนื่องจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสินสมรส คู่สมรสทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ทำให้นาย บ. และภริยาต้องเสียอากรแสตมป์ โดยต้องรับผิดชำระค่าอากรและเงินเพิ่ม นาย บ. จะขอยกเว้นอากรและเงินเพิ่มดังกล่าว เนื่องจากเป็นความผิดพลาดของสำนักงานที่ดิน

ของดเงินเพิ่มอากรแสตมป์ เนื่องจากชำระค่าอากรขาดเป็นความผิดของสำนักงานที่ดิน

บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการ เป็นเวลา 3 ปี โดยไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้เช่าในกรณีที่มีการยกเลิกสัญญาเช่า ผู้เช่าจะชำระเงินค่าเช่าและเงินค่าสิทธิการเช่ากับค่าบริการตามสัญญาทั้งสองเป็นรายเดือนให้แก่บริษัท ซึ่งบริษัทนำเงินจำนวนดังกล่าวรับรู้รายได้ตามส่วนของอายุสัญญาเช่า และรับรู้รายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีรายได้นั้นเกิดขึ้นจริง แล้วแต่กรณี ต่อมา บริษัทและผู้เช่าได้ตกลงยกเลิกสัญญาเช่าดังกล่าวก่อนครบกำหนด โดยบริษัทจ่ายเงินชดเชยจากการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดให้แก่ผู้เช่า เงินชดเชยดังกล่าวมีภาระภาษีอย่างไรบ้าง

ภาระภาษี กรณีจ่ายเงินชดเชยจากการยกเลิกสัญญาเช่า โดยไม่มีข้อกำหนดในสัญญาเช่า

หากบริษัทยื่นแบบ ภ.พ.30 ไม่มีรายรับติดต่อกันเป็นเวลา 1 ปี จะถูกเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

ยื่นแบบ ภ.พ.30 เป็นประจำ แต่ไม่แสดงยอดขายและยอดซื้อ จะเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ได้

นาง อ. ได้ขายบ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นเวลา 6 ปี ได้ชำระภาษีเงินได้และอากรแสตมป์ที่สำนักงานที่ดินแล้ว และภายในระยะเวลาก่อนหน้านี้ไม่เกิน 1 ปี ได้ทำสัญญาสัญญาซื้อขายบ้านและที่ดินจากเจ้าของโครงการหมู่บ้าน และได้จดทะเบียนจำนองที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างกับกรมที่ดินพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการจดจำนองตามกฎหมายแล้ว ขอทราบว่า กรณีที่เจ้าของโครงการฯ ได้แยกสัญญาการซื้อขายที่ดินและสัญญาการปลูกสร้างบ้านออกจากกัน แต่โดยความเป็นจริงมีเจตนาจะซื้อบ้านใหม่เป็นที่อยู่อาศัย จะมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้และค่าอากรแสตมป์หรือไม่

การยกเว้นภาษีเงินได้และค่าอากรแสตมป์จากการขายบ้านเก่าเพื่อซื้อบ้านใหม่

บริษัททำสัญญาบริการประมวลข้อมูล (Processing Agreement) เป็นเวลา 8 ปี กับบริษัท A ผู้ให้บริการซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของออสเตรเลีย ไม่มีสถานประกอบการถาวรในไทย มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทที่สมัครโครงการขอสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเพื่อการบริโภค และบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติแล้ว และจัดส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังระบบของ บริษัท A ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ออสเตรเลีย โดยทำการประมวลข้อมูลโดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ และระบบคอมพิวเตอร์ และจัดส่งข้อมูลที่ประมวลผลแล้วผ่านระบบสื่อสารระหว่างประเทศเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กลับมายังบริษัท เพื่อจัดพิมพ์เป็น Statement ให้แก่ลูกค้า ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ในสัญญาไม่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้ความชำนาญ Know How ตลอดจนการอนุญาตให้ใช้สิทธิใด ๆ โดยบริษัท A จะส่งพนักงานเข้ามาติดตั้งระบบให้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลารวมกันแล้วจะไม่เกิน 183 วัน เมื่อบริษัทจ่ายค่าบริการต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือไม่

ภาระภาษี กรณีการให้บริการประมวลข้อมูล

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี