ใคร เป็นคน เสียค่า อากรแสตมป์

บุคคลตามที่ระบุไว้ในช่องที่ 3 ของบัญชีอัตราอากรแสตมป์ เช่น ผู้ให้เช่าผู้โอน ผู้ให้กู้ ผู้รับประกันภัย ฯลฯ

บริษัทบริจาคเงินให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งมีวัตถุประสงค์บริจาคให้กับผู้รับการฝึกที่เป็นคนพิการและมีฐานะยากจนได้ใช้เป็นทุนประกอบอาชีพหลังจากที่จบการฝึก ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีได้หรือไม่

รายจ่ายต้องห้าม กรณีบริจาคเงินให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งมีวัตถุประสงค์บริจาคให้กับผู้รับการฝึกที่เป็นคนพิการและมีฐานะยากจนได้ใช้เป็นทุนประกอบอาชีพหลั

My Portfolio

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี