สามีมีเงินได้จากเงินเดือนและภริยามีเงินได้จากการค้าขาย สามีหรือภริยามีหน้าที่ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.94

ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 กรณีสามีมีเงินได้จากเงินเดือนและภริยามีเงินได้จากการค้าขาย

MR.A ชาวอเมริกัน มาทำงานในองค์การยูเนสโกของสหประชาชาติในไทย เงินเดือนที่ MR.A ได้รับต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในไทย

หน่วยราชการเบิกจ่ายเงินเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2549 ให้กับข้าราชการ โดยหักเงินได้ของข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จ่ายเป็นเงินสะสมเข้า กบข. และนำส่งเงินตามเช็คธนาคาร ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2549 ต่อมาธนาคารพบว่าโอนเงินผิดบัญชี จึงปรับปรุงรายการโอนกลับเข้าบัญชีที่ถูกต้องในวันที่ 3 มกราคม 2550 สมาชิก กบข. ดังกล่าวสามารถนำเงินได้ที่จ่ายเป็นเงินสะสมเข้า กบข. ตามจำนวนเงินที่ได้หักไว้จริงในปี 2549 โดยใช้หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่พิมพ์ออกจากโปรแกรมของกรมสรรพากรเป็นหลักฐานในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้หรือไม่

สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการจ่ายเงินสะสมเข้า กบข. และการใช้หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัทในอังกฤษขอยืมตัวพนักงานของบริษัท ก. จำนวน 3 คน ซึ่งเป็นคนไทยและคนต่างประเทศ ตามสัญญายืมตัวพนักงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยระหว่างที่พนักงานถูกยืมตัวไปทำงาน บริษัท ก. จะจ่าย ทดลองเงินเดือนให้แก่พนักงาน และได้เรียกคืนจากบริษัทในอังกฤษในภายหลัง โดยบริษัท ก. จะหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนที่จ่ายให้ตามปกติ และมีการจ่ายเงินโบนัสให้พนักงานดังกล่าว ซึ่งเป็นเงินได้เนื่องจากพนักงานได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทในปีที่แล้วมา โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายรวมกับเงินเดือนของพนักงานไว้แล้ว ถามว่า บริษัท ก. ปฏิบัติถูกต้องหรือไม่

ทดลองจ่ายเงินเดือนให้พนักงานที่ถูกยืมตัวไปปฏิบัติงานในต่างประเทศไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้รับเงินมาจำนวนหนึ่งต้องนำเงินได้ฯ มารวมกับรายได้จากเงินเดือน เพื่อคิดภาษีรายได้ประจำปีด้วยหรือไม่

การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ลูกจ้างได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

My Portfolio

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี