บริษัท (ผู้ซื้อ) และบริษัท (ผู้ขาย) ทำสัญญาซื้อขายกิจการบางส่วน โดยคู่สัญญาได้โอนและรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินกิจการที่ซื้อขายประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร โรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ อะไหล่ วัตถุดิบ และสินค้าคงคลัง ลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น ราคาซื้อขาย จำนวน 190,000,000 บาท ราคาตามบัญชีสุทธิ (net book value) ตามการประเมินราคา โดยผู้เชี่ยวชาญการประเมินราคาอิสระ ณ วันทำสัญญาซื้อขาย จำนวน 900,000,000 บาท ผลต่างระหว่างราคาซื้อขายและราคาตามบัญชีสุทธิ จำนวน 710,000,000 บาท ซึ่งเป็นรายได้ค่าความนิยมติดลบ (negative goodwill) ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทผู้ซื้อมีภาระภาษีที่เกี่ยวข้องอย่างไร

ภาระภาษี กรณีนิติบุคคลมีผลต่างจากการซื้อขายกิจการบางส่วน

บริษัทให้เช่าอาคารและมีการให้บริการใช้โทรศัพท์ได้โดยอิสระ และบริษัทเรียกเก็บค่าโทรศัพท์ตามอัตราที่องค์การโทรศัพท์เรียกเก็บ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีมีอาคารให้เช่า และบริการให้ใช้โทรศัพท์ได้อิสระ ผู้ให้เช่าเรียกเก็บค่าโทรศัพท์ตามอัตราที่องค์การโทรศัพท์เรียกเก็บ

จ่ายค่าที่ปรึกษากับบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่ด้านกฎหมาย ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายใน อัตราเท่าไหร่ (และไม่เป็นวิชาชีพอิสระ) และนำส่งด้วยแบบ ภ.ง.ด. ใด

จ่ายค่าที่ปรึกษาให้กับบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่ด้านกฎหมาย ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร

บริษัทให้เช่าอาคารและมีการให้บริการใช้โทรศัพท์ได้โดยอิสระ และบริษัทเรียกเก็บค่าโทรศัพท์เกินกว่าอัตราที่องค์การโทรศัพท์เรียกเก็บ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีมีอาคารให้เช่า และบริการให้ใช้โทรศัพท์ได้อิสระ ผู้ให้เช่าเรียกเก็บค่าโทรศัพท์เกินกว่าอัตราที่องค์การโทรศัพท์เรียกเก็บ

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี