รับทำบัญชี อิสระ รับสมัคร นักบัญชีอิสระ หาคนทำบัญชีอิสระ รับทำงบการเงิน ประจำเดือน ประจำปี

สวัสดีคะ ตอนนี้ดิฉันรับทำบัญชีอิสละ ของบุคคลธรรมดา ร้านค้าทั่วไป ห้างหุ้นส่วน บริษัท รายละเอียดที่รับทำบัญชีมีดัวนี้คะ -รับทำบัญชีบันทึกรายการทางบัญชี

บริษัท (ผู้ซื้อ) และบริษัท (ผู้ขาย) ทำสัญญาซื้อขายกิจการบางส่วน โดยคู่สัญญาได้โอนและรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินกิจการที่ซื้อขายประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร โรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ อะไหล่ วัตถุดิบ และสินค้าคงคลัง ลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น ราคาซื้อขาย จำนวน 190,000,000 บาท ราคาตามบัญชีสุทธิ (net book value) ตามการประเมินราคา โดยผู้เชี่ยวชาญการประเมินราคาอิสระ ณ วันทำสัญญาซื้อขาย จำนวน 900,000,000 บาท ผลต่างระหว่างราคาซื้อขายและราคาตามบัญชีสุทธิ จำนวน 710,000,000 บาท ซึ่งเป็นรายได้ค่าความนิยมติดลบ (negative goodwill) ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทผู้ซื้อมีภาระภาษีที่เกี่ยวข้องอย่างไร

ภาระภาษี กรณีนิติบุคคลมีผลต่างจากการซื้อขายกิจการบางส่วน

บริษัทให้เช่าอาคารและมีการให้บริการใช้โทรศัพท์ได้โดยอิสระ และบริษัทเรียกเก็บค่าโทรศัพท์เกินกว่าอัตราที่องค์การโทรศัพท์เรียกเก็บ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีมีอาคารให้เช่า และบริการให้ใช้โทรศัพท์ได้อิสระ ผู้ให้เช่าเรียกเก็บค่าโทรศัพท์เกินกว่าอัตราที่องค์การโทรศัพท์เรียกเก็บ

บริษัทประกอบกิจการศูนย์การค้าได้นำพื้นที่ในศูนย์การค้าออกให้เช่า ซึ่งบริษัทจะจัดแบ่งพื้นที่ในชั้นหนึ่งของศูนย์การค้าออกเป็นส่วนๆ (Zone) ภายในบริเวณของแต่ละส่วน (Zone) จะกั้นแบ่งเป็นล็อคๆ แต่ละล็อคไม่มีฝาห้องกั้นและประตูกั้น มีเพียงผนังกั้นห้องสำเร็จรูป (Partition) ความสูงประมาณ 1.50 เมตร ลูกค้าที่มาซื้อสินค้าในแต่ละล็อคสามารถเดินเข้าออกทะลุถึงกันได้ตลอด และเมื่อผู้เช่าตกลงเช่าพื้นที่ล็อคใดแล้ว ผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิโยกย้ายปรับเปลี่ยนตำแหน่งของพื้นที่นั้นแต่อย่างใด ผู้เช่ามีสิทธิในการตกแต่งพื้นที่ในบริเวณล็อคของตนโดยอิสระ บริษัทจะเรียกเก็บค่าเช่าพื้นที่เป็นอัตราร้อยละของยอดขายในแต่ละเดือน ในการเรียกเก็บเงินค่าเช่าพื้นที่ บริษัทจะต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้เช่าหรือไม่

การให้ใช้พื้นที่ในศูนย์การค้า

จ่ายค่าที่ปรึกษากับบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่ด้านกฎหมาย ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายใน อัตราเท่าไหร่ (และไม่เป็นวิชาชีพอิสระ) และนำส่งด้วยแบบ ภ.ง.ด. ใด

จ่ายค่าที่ปรึกษาให้กับบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่ด้านกฎหมาย ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร

บริษัท C นิติบุคคลในต่างประเทศ และมิได้ประกอบธุรกิจในไทย ออกพันธบัตรสกุลเงินบาทขายให้แก่นักลงทุนไทยและต่างประเทศ โดยนักลงทุนผู้ซื้อพันธบัตรจะได้รับดอกเบี้ยเป็นค่าตอบแทน ซึ่งบริษัท C ทำสัญญาแต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นตัวแทนอิสระในไทย ทำหน้าที่จ่ายดอกเบี้ยพันธบัตรดังกล่าวให้แก่ผู้ถือพันธบัตร และหักภาษี ณ ที่จ่าย ออกหนังสือรับรอง การหักภาษี ณ ที่จ่าย รวมทั้งยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในนามของบริษัท C ด้วย บริษัท C สามารถขอมี เลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้ โดยใช้ที่ตั้งสำนักงานของ TSD เป็นที่อยู่ที่ติดต่อได้ในไทยได้หรือไม่

ตัวแทนของบริษัทในต่างประเทศต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

My Portfolio

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี