นายแดงถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1,000,000 บาท จากต่างจังหวัด และได้ไปขึ้นเงินกับร้านค้า ร้านค้าหักอัตราร้อยละ 2 ร้านค้าต้องเสียภาษีหรือไม่

เงินได้ ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีเงินได้จากหักเปอร์เซ็นต์ในการรับซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

บริษัท A (ถือหุ้นอัตราร้อยละ 45 ในบริษัท B) ได้ให้บริษัท B ใช้สถานที่โดยไม่คิดค่าเช่าได้หรือไม่

บริษัทให้บริษัทอื่นใช้อาคารโดยไม่มีค่าตอบแทนเจ้าพนักงานมีอำนาจประเมิน

บริษัทจ้างบุคคลธรรมดาเพื่อให้ไปรับเรือขนส่งเข้าท่าเรือ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ได้หรือไม่

จ้างบุคคลธรรมดาไปรับเรือขนส่งเข้าท่าเรือ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร

บริษัท ก ประกอบธุรกิจทางด้านอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ ซึ่งให้บริการร้านค้าออนไลน์สำเร็จรูป (Catalog online) โดยเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้า และบริการ eShopping Mall ครบวงจร เพื่อให้บริการแก่ร้านค้าที่ประสงค์จะมีหน้าร้านไว้ขายสินค้าและบริการ รวมทั้งบริการจดทะเบียนโดเมนเนม อีเมล์โฮสติ้ง และโคโลเคชั่น ได้ตกลงขายธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ให้แก่บริษัท ข (บริษัทผู้ซื้อ) ซึ่งจะได้รับการโอนลิขสิทธิ์ สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิในการใช้เว็บไซต์ หรือสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ก โดยมีการแบ่งจ่ายค่าตอบแทนเป็น 2 ส่วน คือ อัตราร้อยละ 30 เมื่อลงนามในสัญญา และที่เหลือจะชำระเมื่อบริษัท ก ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาครบถ้วนแล้ว บริษัทผู้ซื้อจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่ และบริษัท ก มีภาระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

ภาระภาษี กรณีขายธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โดเมนเนม อีเมล์โฮสติ้ง โคโลเคชั่น

บริษัท ก. จำกัด (มหาชน) ได้นำหลักทรัพย์มาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ใหม่เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2548 โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทจะได้รับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิต่อเนื่องกันเป็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 387) พ.ศ.2544 ใช่หรือไม่

การลดอัตราภาษีเงินได้ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 387) พ.ศ.2544 กรณีจดทะเบียนระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี

ขอทราบวิธีคำนวณประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินอัตราร้อยละ 25

วิธีการคำนวณประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินอัตราร้อยละ 25

My Portfolio

รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี

รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี