วิธี เสีย อากรแสตมป์ สำหรับการ ทำ ตราสาร

ในกรณีแสตมป์ปิดทับ คือการได้เสียอากรโดยปิดแสตมป์ทับกระดาษก่อนกระทำหรือใน ทันทีที่ทำตราสารเป็นราคาไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียและได้ขีดฆ่าแสตมป์นั้นแล้ว หรือ

บริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกิจการโรงแรม บริษัทขยายกิจการโดยให้นิติบุคคลในต่างประเทศออกแบบอาคาร และบริษัทยื่นแบบ ภ.พ.36 สำหรับการจ่ายค่าออกแบบให้นิติบุคคลในต่างประเทศ และนำใบเสร็จรับเงินไปเป็นภาษีซื้อในเดือนที่มีการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทเริ่มก่อสร้าง ต่อมา บริษัทเห็นว่า ค่าก่อสร้างสูงมาก ไม่สามารถรับภาระได้ จึงขายที่ดินดังกล่าว และมีการจ่ายค่านายหน้าให้บริษัทในต่างประเทศที่หาลูกค้ามาซื้อที่ดินดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทสามารถนำใบเสร็จรับเงินจากการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวมาเป็นภาษีซื้อได้หรือไม่ และภาษีซื้อค่าออกแบบที่บริษัทใช้เป็นภาษีซื้อไปก่อนหน้านั้นต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 ปรับปรุงภาษีซื้อแจ้งไว้เกินหรือไม่

ขายที่ดินที่ใช้ในการประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มระหว่างก่อสร้างอาคารภาษีซื้อใช้ได้

บริษัทจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้บริการแก่บริษัท U นิติบุคคลในฝรั่งเศส โดยดำเนินการเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด เตรียมรายงานค่าใช้จ่ายประจำและรายงานค่าใช้จ่ายสุดท้ายสำหรับการผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศในไทย จัดหาสถานที่และประสานงานจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ เช่น การจัดหายานพาหนะ การจัดให้มีสถานที่สำนักงาน อำนวยความสะดวกด้านเครื่องมือสื่อสาร การจองโรงแรม จัดหาอาหารและการเช่าอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ ให้คำแนะนำช่วยเหลือเกี่ยวกับบุคลากร โดยเป็นผู้จัดหาคัดเลือกตัวแสดงและจัดการเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับข้อผูกพันการจ้าง ระเบียบวินัย ค่าจ้าง และเงินเดือนให้เป็นไปตามรายละเอียดงานและความสัมพันธ์แรงงานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรที่อยู่ในไทย และให้คำแนะนำช่วยเหลือในทุกเรื่องเกี่ยวกับบุคลากร การขออนุญาตของภาครัฐบาล การขอใบอนุญาตสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่สำหรับการผลิตและประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับการผลิตภาพยนตร์ในไทย นอกจากนี้ ได้ช่วยเหลือบริษัท U ให้ดำเนินการและปฏิบัติการผลิตถ่ายทำฉากภาพยนตร์แบบวันต่อวัน รวมทั้งส่งฟิล์มภาพยนตร์ที่เสร็จสมบูรณ์ให้แก่บริษัท U บริษัทต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละเท่าใด

การให้บริการอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทย เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 7

บริษัทประกอบกิจการผลิตแกนเหล็ก ซึ่งเป็นชิ้นส่วนของอุปกรณ์มอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้า จำหน่ายเป็นการทั่วไป โดยการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ปั้มเหล็ก เพื่อให้ได้ชิ้นงานตามขนาดและรูปแบบต่างๆ แต่เนื่องจากลูกค้าบางรายต้องการชิ้นงานในรูปแบบเฉพาะ บริษัทจึงต้องผลิตแม่พิมพ์เพื่อปั้มชิ้นงานตามแบบที่ลูกค้ากำหนด โดยใช้วัสดุอุปกรณ์แม่พิมพ์ที่ประกอบขึ้นสำหรับการปั้มแกนเหล็กหรือเพื่อขึ้นรูปแกนเหล็กให้แก่ลูกค้าตามแบบที่ลูกค้ากำหนดโดยใช้วัสดุอุปกรณ์แม่พิมพ์ของบริษัท บริษัทต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร

ผลิตสินค้าตามแบบที่ลูกค้ากำหนดความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อส่งมอบสินค้า

ข้อกฎหมายใดที่ใช้อ้างอิงสำหรับการส่งออกที่ให้ถือใบกำกับสินค้า (Invoice) เป็นใบกำกับภาษี (Tax Invoice)

กฎหมายที่ใช้อ้างอิงสำหรับการส่งออกที่ให้ถือว่า ใบกำกับสินค้าเป็นใบกำกับภาษี

คุณสมบัติของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการนำเข้าหรือขายอัญมณีที่กำหนดให้ต้องเป็นสมาชิกอัญมณีสมาคมใดสมาคมหนึ่ง ตามข้อ 3(1) ของประกาศอธิบดีฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับการนำเข้าหรือการขายเพชร พลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก ไข่มุก และอัญมณีที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งทำเทียมวัตถุดังกล่าวหรือที่ทำขึ้นใหม่เฉพาะที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือนหรือของรูปพรรณ เพื่อใช้ในการผลิตอัญมณีที่เป็นเครื่องประดับหรือของใช้ใดๆ และการนำเข้าหรือการขายทองคำขาว ทองขาว เงิน และพาลาเดียม เฉพาะที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นของรูปพรรณของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายความรวมถึงสมาคมค้าทองคำ และสมาคมหรือชมรมที่ประกอบธุรกรรมเกี่ยวกับทองคำขาว ทองขาว เงิน และพาลาเดียม หรือไม่

ความหมายของคำว่า "สมาคมอัญมณี"

บริษัท ท. เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถือหุ้นบริษัทร่วม 2 แห่งที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจ่ายค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทร่วมทั้ง 2 แห่ง ซึ่งงบการเงินรวมของบริษัทต้องใช้ตัวเลขของงบการเงินบริษัทร่วมทั้ง 2 แห่งมารวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินบริษัท และจ่ายส่วนเพิ่มของค่าตรวจสอบบัญชีประจำปีที่บริษัทออกแทนบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง เนื่องจากต้องการเปลี่ยนสำนักงานตรวจสอบบัญชีให้เป็นสำนักงานเดียวกัน บริษัทสามารถถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่

รายจ่ายค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทร่วม

มูลค่าของฐานภาษีสำหรับการขายสินค้าให้ถือตามราคาตลาด

มูลค่าของฐานภาษีสำหรับการขายสินค้าให้ถือตามราคาตลาด

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี