วิธี เสีย อากรแสตมป์ สำหรับการ ทำ ตราสาร

ในกรณีแสตมป์ปิดทับ คือการได้เสียอากรโดยปิดแสตมป์ทับกระดาษก่อนกระทำหรือใน ทันทีที่ทำตราสารเป็นราคาไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียและได้ขีดฆ่าแสตมป์นั้นแล้ว หรือ

ข้อกฎหมายใดที่ใช้อ้างอิงสำหรับการส่งออกที่ให้ถือใบกำกับสินค้า (Invoice) เป็นใบกำกับภาษี (Tax Invoice)

กฎหมายที่ใช้อ้างอิงสำหรับการส่งออกที่ให้ถือว่า ใบกำกับสินค้าเป็นใบกำกับภาษี

บริษัทจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้บริการแก่บริษัท U นิติบุคคลในฝรั่งเศส โดยดำเนินการเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด เตรียมรายงานค่าใช้จ่ายประจำและรายงานค่าใช้จ่ายสุดท้ายสำหรับการผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศในไทย จัดหาสถานที่และประสานงานจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ เช่น การจัดหายานพาหนะ การจัดให้มีสถานที่สำนักงาน อำนวยความสะดวกด้านเครื่องมือสื่อสาร การจองโรงแรม จัดหาอาหารและการเช่าอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ ให้คำแนะนำช่วยเหลือเกี่ยวกับบุคลากร โดยเป็นผู้จัดหาคัดเลือกตัวแสดงและจัดการเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับข้อผูกพันการจ้าง ระเบียบวินัย ค่าจ้าง และเงินเดือนให้เป็นไปตามรายละเอียดงานและความสัมพันธ์แรงงานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรที่อยู่ในไทย และให้คำแนะนำช่วยเหลือในทุกเรื่องเกี่ยวกับบุคลากร การขออนุญาตของภาครัฐบาล การขอใบอนุญาตสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่สำหรับการผลิตและประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับการผลิตภาพยนตร์ในไทย นอกจากนี้ ได้ช่วยเหลือบริษัท U ให้ดำเนินการและปฏิบัติการผลิตถ่ายทำฉากภาพยนตร์แบบวันต่อวัน รวมทั้งส่งฟิล์มภาพยนตร์ที่เสร็จสมบูรณ์ให้แก่บริษัท U บริษัทต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละเท่าใด

การให้บริการอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทย เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 7

บริษัทประกอบกิจการผลิตแกนเหล็ก ซึ่งเป็นชิ้นส่วนของอุปกรณ์มอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้า จำหน่ายเป็นการทั่วไป โดยการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ปั้มเหล็ก เพื่อให้ได้ชิ้นงานตามขนาดและรูปแบบต่างๆ แต่เนื่องจากลูกค้าบางรายต้องการชิ้นงานในรูปแบบเฉพาะ บริษัทจึงต้องผลิตแม่พิมพ์เพื่อปั้มชิ้นงานตามแบบที่ลูกค้ากำหนด โดยใช้วัสดุอุปกรณ์แม่พิมพ์ที่ประกอบขึ้นสำหรับการปั้มแกนเหล็กหรือเพื่อขึ้นรูปแกนเหล็กให้แก่ลูกค้าตามแบบที่ลูกค้ากำหนดโดยใช้วัสดุอุปกรณ์แม่พิมพ์ของบริษัท บริษัทต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร

ผลิตสินค้าตามแบบที่ลูกค้ากำหนดความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อส่งมอบสินค้า

มูลนิธิพระดาบส เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานตามโครงการ พระดาบส ซึ่งเป็นโครงการตามกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือทำการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่บุคคลผู้ด้อยโอกาสในด้านการศึกษา เนื่องจากมีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจที่จะขวนขวายหาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตน ให้มีความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง ครอบครัว และช่วยเหลือประเทศชาติ รวมทั้งดำเนินการสนองพระราชดำริในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมให้ศิษย์พระดาบสเป็นที่พึ่งของตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติต่อไป มูลนิธิฯ จัดทำหนังสือประมวลพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเผยแพร่แก่ห้องสมุดสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และพิมพ์จำหน่ายแก่ประชาชนและผู้สนใจในราคาย่อมเยา โดยรายได้จะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการให้การศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชาวไทยได้น้อมนำพระราชดำริต่างๆ มาสู่การประพฤติปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงในการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการหากำไรในเชิงธุรกิจ รายได้จากการขายหนังสือดังกล่าวมีภาระภาษีที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง

ภาระภาษี กรณีมูลนิธิที่เป็นองค์การสาธารณกุศลจำหน่ายหนังสือ

บริษัท ท. เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถือหุ้นบริษัทร่วม 2 แห่งที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจ่ายค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทร่วมทั้ง 2 แห่ง ซึ่งงบการเงินรวมของบริษัทต้องใช้ตัวเลขของงบการเงินบริษัทร่วมทั้ง 2 แห่งมารวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินบริษัท และจ่ายส่วนเพิ่มของค่าตรวจสอบบัญชีประจำปีที่บริษัทออกแทนบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง เนื่องจากต้องการเปลี่ยนสำนักงานตรวจสอบบัญชีให้เป็นสำนักงานเดียวกัน บริษัทสามารถถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่

รายจ่ายค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทร่วม

การหักลดหย่อนภาษีสำหรับการบริจาคให้สถานศึกษาที่สามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่า เริ่มให้ได้เมื่อไร และคำนวณอย่างไร

นิติบุคคลบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนการศึกษาหักรายจ่ายได้ 2 เท่า ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นไป

My Portfolio

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี