ฐานภาษี คืออะไร อัตราภาษี คืออะไร และ สัมพันธ์ กัน อย่างไร

สิ่งที่เป็นเงื่อนไขให้บุคคลต้องเสียภาษี หรือสิ่งที่เป็นมูลเหตุให้บุคคลต้องเสียภาษีโดยกานำไปคูณกับอัตราภาษีที่กฎหมายกำหนด แต่เราต้องทราบก่อนว่า

บริษัท ค. เป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในไทยจ่ายเงินให้นาย A ซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในนิวซีแลนด์ในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท นาย A เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและมีความสัมพันธ์กับลูกค้าในต่างประเทศของบริษัท แต่ไม่มีอำนาจในการสั่งการและดำเนินการใด ๆ ในบริษัททั้งสิ้น นาย A ได้รับเงินจากการประชุมที่บริษัทจัดขึ้นเป็นคราวๆ ซึ่งมีการประชุมปีละ 4 ครั้ง โดยรวมระยะเวลาที่นาย A เข้ามาในไทยในปีภาษีไม่เกิน 180 วัน นาย A มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

เงินได้เนื่องจากหน้าที่งานในไทยต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

บริษัทจัดแข่งขันกอล์ฟ โดยมีนักกอล์ฟชั้นแนวหน้าของโลกเข้ามาร่วมการแข่งขัน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สนามกอล์ฟ และดึงดูดให้มีผู้สนใจมาสมัครเป็นสมาชิกในอนาคต โดยว่าจ้าง บริษัท M. นิติบุคคลตามกฎหมายอเมริกาเป็นผู้จัดหาผู้เข้าร่วมแข่งขันและผู้สนับสนุนการแข่งขัน และจัดหาเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันทั้งหมด รวมทั้งการจำหน่ายตั๋วเข้าชม ส่วนบริษัทมีหน้าที่ปรับปรุงและจัดเตรียมความพร้อมของสนาม ซึ่งบริษัทจะมีรายได้จากการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและของที่ระลึกในระหว่างการแข่งขัน จะมีภาระภาษีอย่างไรบ้าง

ภาระภาษี กรณีว่าจ้างนิติบุคคลในต่างประเทศจัดการแข่งขันกอล์ฟในไทย

บริษัท บ. ให้บริษัทในเครือเป็นผู้ผลิตสินค้าภายใต้ชื่อและเครื่องหมายการค้าของบริษัท บ. โดยบริษัท บ. เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งในการโฆษณาหากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิต ณ โรงงานของบริษัทในเครือหลายแห่งจะถัวเฉลี่ยค่าโฆษณา ตามยอดขายของแต่ละบริษัทในเครือและแต่ละผลิตภัณฑ์ และเรียกเก็บจากบริษัทในเครือทั้งที่มีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มและมิได้มีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม บริษัทในเครือมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมทั้งเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยหรือไม่

ภาระภาษี กรณีจ่ายค่าโฆษณาสินค้าร่วมกันกับบริษัทในเครือ

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี