ใคร เป็นคน เสียค่า อากรแสตมป์ ค่าปรับ อากรแสตมป์ วิธีการเสีย อากรแสตมป์ อากรแสตมป์ สัญญาจ้าง

บุคคลตามที่ระบุไว้ในช่องที่ 3 ของบัญชีอัตราอากรแสตมป์ เช่น ผู้ให้เช่าผู้โอน ผู้ให้กู้ ผู้รับประกันภัย ฯลฯ

บริษัทได้ทำสัญญาจ้างเหมาบริการกับส่วนราชการ โดยตกลงรับจ้างในการให้บริการจัดหารถยนต์พร้อมคนขับรถประจำรถแต่ละคันไปใช้ในการดำเนินงานของผู้ว่าจ้างตามพื้นที่ที่กำหนดในสัญญา แต่ไม่ได้จำกัดระยะทางตามสัญญา โดยมีข้อตกลงให้คนขับรถอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าจ้าง หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าคนขับรถคนใดประพฤติตนไม่เหมาะสม ละเว้นหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญา หรือเรียกค่าปรับและค่าเสียหายได้ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

จัดหารถยนต์พร้อมคนขับรถอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

สัญญาจ้างพนักงานราชการต้องปิดอากรแสตมป์หรือไม่

การปิดอากร กรณีสัญญาจ้างพนักงานราชการ

สัญญาจ้างของส่วนราชการ คำนวณอากรแสตมป์โดยคิดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

การคำนวณอากรปิดสัญญาจ้าง ไม่ต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากสัญญาจ้างไม่ทราบจำนวนสินจ้าง ให้ใช้ราคาใดในการเสียอากรแสตมป์

วิธีการเสียอากร กรณีสัญญาจ้างที่ไม่ทราบจำนวนสินจ้าง

ห้างทำสัญญาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเทศบาลกับเทศบาล โดยมีบันทึกข้อตกลงการลงนามในสัญญาจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญา หากสำนักงบประมาณพิจารณาผลการประกวดราคาแล้ว และไม่อนุมัติงบประมาณ หรือขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญา และขอปรับปรุงรายละเอียดในสัญญาเพื่อลงนามในสัญญาใหม่ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ หากสำนักงบประมาณพิจารณาวงเงินประกวดราคาแล้วเห็นว่าราคาตามที่ลงนามในสัญญาไม่เหมาะสมจะต้องปรับลดราคาหรือปรับปรุงรายละเอียดให้เหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจ และชำระอากรแสตมป์แล้ว ต่อมาเทศบาลนครบอกเลิกสัญญาจ้าง เนื่องจากไม่สามารถจัดจ้างตามวงเงินที่ทำสัญญาจ้างได้ ห้างจะยื่นแบบคำร้องขอคืนภาษีอากร (ค.10) ได้หรือไม่

ยกเลิกสัญญาจ้างเนื่องจากไม่สามารถจัดจ้างตามวงเงินที่ทำสัญญาขอคืนอากรแสตมป์ไม่ได้

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี