ใคร เป็นคน เสียค่า อากรแสตมป์ ค่าปรับ อากรแสตมป์ วิธีการเสีย อากรแสตมป์ อากรแสตมป์ สัญญาจ้าง

บุคคลตามที่ระบุไว้ในช่องที่ 3 ของบัญชีอัตราอากรแสตมป์ เช่น ผู้ให้เช่าผู้โอน ผู้ให้กู้ ผู้รับประกันภัย ฯลฯ

บริษัท ก และ บริษัท ข ประกอบกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยใช้ชื่อทางการค้าร่วมกัน บริษัททั้งสองได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้ประกอบกิจการโฆษณาภายในประเทศ รับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน โดยบริษัท ก รับภาระค่าใช้จ่าย ในอัตราร้อยละ 60 และบริษัท ข ในอัตราร้อยละ 40 ของมูลค่าตามสัญญาจ้าง และบริษัท ข มีหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงาน รวมทั้งจ่ายเงินค่าโฆษณาเต็มจำนวนไปก่อน ซึ่งผู้ประกอบกิจการโฆษณาจะออกใบกำกับภาษีในนามบริษัท ข และบริษัท ข เรียกเก็บคืนเงินทดรองจ่ายจากบริษัท ก ในภายหลัง มีภาระภาษีที่เกี่ยวข้องอย่างไร

ภาระภาษี กรณีนิติบุคคลทดรองจ่ายค่าบริการให้แก่นิติบุคคลในไทย

นาง พ. จดทะเบียนสมรสกับนาย ม. ชาวอังกฤษ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2546 นาย ม. ทำงานให้กับบริษัทในอังกฤษ และมีข้อตกลงตามสัญญาจ้างแรงงานว่า เมื่อนายม. เสียชีวิต บริษัทต้องจ่ายเงินบำนาญเลี้ยงชีพให้แก่ภริยาเป็นค่าเลี้ยงดูทุกเดือนจนกว่าภริยาจะเสียชีวิตหรือสมรสใหม่ ต่อมาวันที่ 25 สิงหาคม 2548 นาย ม. เสียชีวิตที่อังกฤษ นาง พ. จึงได้รับเงินบำนาญเลี้ยงชีพตามสัญญา ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2548 เป็นต้นมา โดยที่นาง พ. อยู่ในไทย ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2548 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน นางพ. ต้องนำเงินได้ดังกล่าวเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในไทยหรือไม่

เงินบำนาญเลี้ยงชีพที่นายจ้างในต่างประเทศจ่ายให้แก่ภริยาพนักงานที่เสียชีวิต

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี