กรณีสั่งทำกล่องสังกะสีตามขนาดที่ระบุ วัตถุดิบเป็นของผู้ว่าจ้าง ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลจ้างทำกล่องตามแบบที่กำหนด

บทความที่น่าสนใจ