วิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี หมายความว่าอย่างไร

ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะไม่สามารถประกอบวิชาชีพนั้น ๆ ได้ ถ้าฝ่าฝืนจะมีโทษตามที่องค์กรวิชาชีพแต่ล่ะองค์กรกำหนดไว้

สภาวิชาชีพบัญชีจัดอบรมสัมมนา กรมสรรพากรจะถือว่าเป็นองค์กรเดียวกับสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีแห่งประเทศไทยหรือไม่

สภาวิชาชีพบัญชีไม่ถือเป็นองค์กรเดียวกับสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีแห่งประเทศไทย

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี