วิธีทําบัญชี รายรับรายจ่าย ร้านค้า ตัวอย่าง การ ทํา บัญชี ร้าน ค้า ปลีก

หลักการบัญชีเดี่ยว เป็นหลักการบันทึกบัญชีอย่างง่ายเพียงแค่จดบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน แต่ไม่เป็นที่นิยมใช้เพราะถือเป็นหลักการทำบัญชีที่ไม่สมบูรณ์

จดทะเบียนร้านค้าถ้าเป็นบุคคลธรรมดาต้องเสียภาษีอย่างไร

การเสียภาษี กรณีบุคคลธรรมดาจดทะเบียนร้านค้า

บุคคลธรรมดาเปิดร้านซักรีด เป็นเงินได้ประเภทใด และต้องจดทะเบียนร้านค้าที่ใด

บุคคลธรรมดาเปิดร้านซักรีด ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร

ร้านค้าขายผ้าต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรหรือไม่

ร้านค้าขายผ้าต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

บริษัทเป็นผู้ประกอบกิจการศูนย์อาหารภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อจำหน่ายอาหารให้แก่ผู้มาติดต่องาน โดยบริษัทว่าจ้างร้านค้าย่อยทั้งประเภทนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาเป็นผู้ปรุงอาหารในนามของศูนย์อาหาร และร้านค้าย่อยจะเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบในการประกอบอาหารและอื่นๆ ในการปรุงอาหารตามชนิด ประเภท ลักษณะ ขนาด ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ บริษัทเป็นผู้ลงทุนตกแต่งศูนย์อาหาร จัดหาอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับผู้มาบริโภค จัดจ้างพนักงานดูแลความสะอาด จำหน่ายคูปอง และเป็นผู้กำหนดเวลาเปิดปิดศูนย์อาหาร เมื่อบริษัทค่าจ้างปรุงอาหารให้แก่ร้านค้าย่อยต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

จ่ายค่าจ้างทำอาหารในศูนย์อาหารให้กับกิจการภัตตาคารซึ่งรับจ้างทำอาหารตามคำสั่ง ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

นายแดงถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1,000,000 บาท จากต่างจังหวัด และได้ไปขึ้นเงินกับร้านค้า ร้านค้าหักอัตราร้อยละ 2 ร้านค้าต้องเสียภาษีหรือไม่

เงินได้ ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีเงินได้จากหักเปอร์เซ็นต์ในการรับซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

บุคคลธรรมดาเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ในการออกใบกำกับภาษี สามารถใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือชื่อร้านค้า

ผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาออกใบกำกับภาษีในนามผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการก็ได้

บริษัท ก ประกอบธุรกิจทางด้านอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ ซึ่งให้บริการร้านค้าออนไลน์สำเร็จรูป (Catalog online) โดยเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้า และบริการ eShopping Mall ครบวงจร เพื่อให้บริการแก่ร้านค้าที่ประสงค์จะมีหน้าร้านไว้ขายสินค้าและบริการ รวมทั้งบริการจดทะเบียนโดเมนเนม อีเมล์โฮสติ้ง และโคโลเคชั่น ได้ตกลงขายธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ให้แก่บริษัท ข (บริษัทผู้ซื้อ) ซึ่งจะได้รับการโอนลิขสิทธิ์ สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิในการใช้เว็บไซต์ หรือสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ก โดยมีการแบ่งจ่ายค่าตอบแทนเป็น 2 ส่วน คือ อัตราร้อยละ 30 เมื่อลงนามในสัญญา และที่เหลือจะชำระเมื่อบริษัท ก ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาครบถ้วนแล้ว บริษัทผู้ซื้อจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่ และบริษัท ก มีภาระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

ภาระภาษี กรณีขายธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โดเมนเนม อีเมล์โฮสติ้ง โคโลเคชั่น

บริษัทนำเครื่องเติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่ มาติดตั้งตามร้านค้าต่างๆ เช่น สถานีบริการน้ำมัน ศูนย์การค้าหรือร้านค้าที่จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยมีพนักงานของร้านค้าดำเนินการใส่ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าและจำนวนเงินที่ต้องการเติมส่งมายัง ePay Server ซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลส่วนกลางตั้งอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทเพื่อเติมเงินแล้วจะส่งข้อมูลกลับมายังเครื่องเติมเงิน ให้ทำการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีอย่างย่อส่งมอบให้ลูกค้าร้านค้าที่ติดตั้งเครื่องเติมเงิน เข้าลักษณะเป็นสถานประกอบการของบริษัทหรือไม่

เครื่องเติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ถือเป็นสถานประกอบการ

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี