ทรงผม ซอยยาว สวย ทรง ผม สไลด์ ยาว ปานกลาง ทรงผมยาวสไลด์ตัววี

เอ็นทีเคพาคุณผู้หญิงชาวเอ็นทีเคมาอัพเดทเทรนด์ทรงผมซอยยาวสวยๆ ในสไตล์สาวญี่ปุ่นสุดสวย ชาวเอ็นทีเคคนไหนชอบการไว้ ทรงผมซอยยาวสวยๆ อยู่แล้วไม่ควรพลาดกันเลยนะจ๊ะ

ผู้มีเงินได้ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และได้ใช้สิทธิยกเว้นเงินได้ ต่อมาได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทำให้หมดสิทธิการได้รับยกเว้นเงินได้จะต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้ปรับปรุงอย่างไร

การยื่นแบบปรับปรุงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้สิทธิยกเว้นเงินได้จากการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF

บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินให้บุคคลภายนอกเช่าโดยทำสัญญาระยะยาว ซึ่งผู้เช่ากำหนดเงื่อนไขให้บริษัทสร้างถนนเชื่อมทางเข้าออก และจดภาระจำยอมให้บุคคลอื่นผ่านถนนดังกล่าวได้โดยไม่คิดค่าตอบแทน แต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดว่า เจ้าของสามยทรัพย์และภารยทรัพย์ต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกัน บริษัทจึงให้บริษัทในเครือเข้าถือกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินโดยบริษัทเป็นผู้ก่อสร้างถนนด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และนำถนนดังกล่าวไปจดทะเบียนภาระจำยอม โดยบริษัทจ่ายค่าตอบแทนจากการใช้ทางภารจำยอมให้บริษัทในเครือ รายจ่ายจากการสร้างถนนและค่าตอบแทนทางภาระจำยอมดังกล่าว มีภาระภาษีอย่างไร

ภาระภาษี กรณีปรับปรุงถนนส่วนบุคคลทางเข้าออกสถานประกอบการ และค่าตอบแทนทางภาระจำยอม

นาย ก. ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กองทุน A ในเดือนมกราคม 2551 จำนวน 5,000 หน่วยลงทุน โดยไม่เกิน 15% ของเงินได้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2551 โอนหน่วยลงทุนบางส่วนในกองทุน A ไปยังกองทุน B จำนวน 1,000 หน่วยลงทุน และใช้สิทธิยกเว้นเงินได้ทั้งจำนวน 5,000 หน่วยลงทุน ต่อมาในปี 2552 นาย ก. ทำการโอนย้ายหน่วยลงทุนในกองทุน A ที่เหลือจาก 4,000 หน่วยลงทุน เป็นกองทุน C จำนวน 2,000 หน่วยลงทุน นาย ก. จะได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับระยะเวลาในการนับอายุการถือครองต่อเนื่องหรือไม่

ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และโอนการลงทุนไปยังกองทุนอื่นทั้งภายในปีหรือคนละปีกับที่ได้ลงทุนไว้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่อเนื่อง

นาย ก. ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) คือ กองทุน A ในปี 2550 และได้นำไปใช้สิทธิยกเว้นค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุน A ตามสิทธิทั้งจำนวนในแบบ ภ.ง.ด.90 สำหรับปีภาษี 2550 แล้ว ต่อมาเดือนมกราคม 2551 ได้ซื้อกองทุน B และกองทุน C โดยใช้สิทธิยกเว้นค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุน B ตามสิทธิทั้งจำนวนในแบบ ภ.ง.ด.90 สำหรับปีภาษี 2551 ส่วนกองทุน C ไม่ได้ใช้สิทธิยกเว้น เนื่องจากเกินสิทธิที่ได้รับยกเว้น จึงขายกองทุน C ทั้งจำนวนในปี 2552 และมีกำไรจากการขาย นาย ก.มีสิทธิประโยชน์และภาระภาษีอย่างไรบ้าง

ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF ที่ไม่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี