บริษัท ก. (ผู้ว่าจ้าง) ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยได้ทำสัญญาจ้างบริษัท บ. (ผู้รับจ้าง) ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ให้บริการช่วยบริหารโครงการร่วมกับผู้ว่าจ้าง และ/หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และ/หรือบุคลากรของฝ่ายต่างๆ ในการควบคุมดูแลการก่อสร้างของผู้รับเหมารายต่างๆ โดยบริษัท บ. ได้ว่าจ้างช่วงบริษัท อ. (ผู้รับจ้างช่วง) ซึ่งเป็นบริษัทในไทย ให้ดำเนินงานแทนเป็นเวลา 2 ปี 5 เดือน อีกทั้งมีหน้าที่ส่งมอบงานต่อบริษัท ก. โดยตรง เมื่อบริษัท ก. ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษัท บ. ตามสัญญาให้บริการในไทย บริษัท บ. มีภาระภาษีอย่างไรบ้าง

ภาระภาษี กรณีนิติบุคคลในต่างประเทศจ้างช่วงนิติบุคคลในไทยบริหารโครงการในไทย

บริษัท ก. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนอกเขตอุตสาหกรรมส่งออก บริษัท ก. ทำธุรกรรม Sale and Lease back กับบริษัท ข. ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในเขตอุตสาหกรรมส่งออก โดยบริษัท ก. ซื้อเครื่องจักรที่ใช้งานแล้วจากบริษัท ข. ขณะเดียวกันก็ทำสัญญาให้เช่าแบบลิสซิ่งเครื่องจักรดังกล่าวแก่บริษัท ข. เพื่อใช้ผลิตสินค้าเพื่อส่งออก โดยไม่มีการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรออกจากเขตอุตสาหกรรมส่งออก สัญญาเช่าแบบลิสซิ่งมีอายุ 4 ปี และเรียกเก็บค่าเช่าเป็นรายเดือน รวมทั้งกำหนดมูลค่าซื้อคืนเครื่องจักร เพื่อให้สิทธิแก่ผู้เช่าในการเลือกซื้อเมื่อสิ้นสุดสัญญา มีภาระภาษีอย่างไรบ้าง

ภาระภาษี กรณีให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งแก่ผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออก

บริษัทจัดแข่งขันกอล์ฟ โดยมีนักกอล์ฟชั้นแนวหน้าของโลกเข้ามาร่วมการแข่งขัน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สนามกอล์ฟ และดึงดูดให้มีผู้สนใจมาสมัครเป็นสมาชิกในอนาคต โดยว่าจ้าง บริษัท M. นิติบุคคลตามกฎหมายอเมริกาเป็นผู้จัดหาผู้เข้าร่วมแข่งขันและผู้สนับสนุนการแข่งขัน และจัดหาเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันทั้งหมด รวมทั้งการจำหน่ายตั๋วเข้าชม ส่วนบริษัทมีหน้าที่ปรับปรุงและจัดเตรียมความพร้อมของสนาม ซึ่งบริษัทจะมีรายได้จากการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและของที่ระลึกในระหว่างการแข่งขัน จะมีภาระภาษีอย่างไรบ้าง

ภาระภาษี กรณีว่าจ้างนิติบุคคลในต่างประเทศจัดการแข่งขันกอล์ฟในไทย

My Portfolio

รับจดทะเบียนบริษัทนนทบุรี จดทะเบียนบริษัทนนทบุรี รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดนนทบุรี จดทะเบียนบริษัทจังหวัดนนทบุรี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนนนทบุรี รับทำบัญชีนนทบุรี ทำบัญชีนนทบุรี รับวางระบบบัญชีนนทบุรี วางระบบบัญชีนนทบุรี รับตรวจสอบบัญชีนนทบุรี ตรวจสอบบัญชีนนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับจดทะเบียนบริษัทนนทบุรี จดทะเบียนบริษัทนนทบุรี รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดนนทบุรี จดทะเบียนบริษัทจังหวัดนนทบุรี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนนนทบุรี รับทำบัญชีนนทบุรี ทำบัญชีนนทบุรี รับวางระบบบัญชีนนทบุรี วางระบบบัญชีนนทบุรี รับตรวจสอบบัญชีนนทบุรี ตรวจสอบบัญชีนนทบุรี

รับจดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนบริษัทปทุมธานี รับจดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนปทุมธานี รับทำบัญชีปทุมธานี ทำบัญชีปทุมธานี รับวางระบบบัญชีปทุมธานี วางระบบบัญชีปทุมธานี รับตรวจสอบบัญชีปทุมธานี ตรวจสอบบัญชีปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับจดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนบริษัทปทุมธานี รับจดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนปทุมธานี รับทำบัญชีปทุมธานี ทำบัญชีปทุมธานี รับวางระบบบัญชีปทุมธานี วางระบบบัญชีปทุมธานี รับตรวจสอบบัญชีปทุมธานี ตรวจสอบบัญชีปทุมธานี