บริษัทประกอบกิจการให้เช่าห้องพักและมีการให้บริการอื่นแก่ลูกค้าที่เข้าพัก โดยจะทำสัญญา 2 ฉบับ คือ สัญญาเช่าห้องพัก และสัญญาการให้บริการที่รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก และการทำความสะอาดห้องพัก ทั้งนี้ลูกค้ามีสิทธิเลือกห้องพักและกำหนดระยะเวลาการเช่าเป็นรายเดือนและรายปีได้เอง นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการเสริมอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในสัญญาการให้บริการ เช่น การให้ใช้ห้องประชุม การซักรีดเสื้อผ้า และการรับส่งเอกสาร โดยลูกค้าที่ใช้บริการต้องชำระค่าบริการแยกต่างหากจากสัญญาการให้บริการ บริษัทมีภาระภาษีอย่างไรบ้าง

กิจการอพาร์ทเม้นท์เป็นการให้บริการ

บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการ เป็นเวลา 3 ปี โดยไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้เช่าในกรณีที่มีการยกเลิกสัญญาเช่า ผู้เช่าจะชำระเงินค่าเช่าและเงินค่าสิทธิการเช่ากับค่าบริการตามสัญญาทั้งสองเป็นรายเดือนให้แก่บริษัท ซึ่งบริษัทนำเงินจำนวนดังกล่าวรับรู้รายได้ตามส่วนของอายุสัญญาเช่า และรับรู้รายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีรายได้นั้นเกิดขึ้นจริง แล้วแต่กรณี ต่อมา บริษัทและผู้เช่าได้ตกลงยกเลิกสัญญาเช่าดังกล่าวก่อนครบกำหนด โดยบริษัทจ่ายเงินชดเชยจากการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดให้แก่ผู้เช่า เงินชดเชยดังกล่าวมีภาระภาษีอย่างไรบ้าง

ภาระภาษี กรณีจ่ายเงินชดเชยจากการยกเลิกสัญญาเช่า โดยไม่มีข้อกำหนดในสัญญาเช่า

บริษัทจัดแข่งขันกอล์ฟ โดยมีนักกอล์ฟชั้นแนวหน้าของโลกเข้ามาร่วมการแข่งขัน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สนามกอล์ฟ และดึงดูดให้มีผู้สนใจมาสมัครเป็นสมาชิกในอนาคต โดยว่าจ้าง บริษัท M. นิติบุคคลตามกฎหมายอเมริกาเป็นผู้จัดหาผู้เข้าร่วมแข่งขันและผู้สนับสนุนการแข่งขัน และจัดหาเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันทั้งหมด รวมทั้งการจำหน่ายตั๋วเข้าชม ส่วนบริษัทมีหน้าที่ปรับปรุงและจัดเตรียมความพร้อมของสนาม ซึ่งบริษัทจะมีรายได้จากการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและของที่ระลึกในระหว่างการแข่งขัน จะมีภาระภาษีอย่างไรบ้าง

ภาระภาษี กรณีว่าจ้างนิติบุคคลในต่างประเทศจัดการแข่งขันกอล์ฟในไทย

มูลนิธิจะจัดงานแข่งม้าการกุศล มีภาระภาษีอย่างไรบ้าง

ภาระภาษี กรณีการจัดงานแข่งม้าการกุศลของมูลนิธิ

บริษัทเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของไทย ดำเนินกิจการเป็นสำนักผู้แทน ให้ข้อมูลโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ข้อมูลการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ปริมาณข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปในไทยให้แก่บริษัทแม่ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ โดยติดต่อทางโทรศัพท์ และส่งพัสดุทาง FEDEX บริษัทแม่นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการติดต่อกับลูกค้าในต่างประเทศ บริษัทไม่มีรายได้ใดๆ นอกจากได้รับจากบริษัทแม่เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในไทย เช่น เงินเดือนพนักงาน ค่าตรวจสอบคุณภาพสินค้า ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น บริษัทแม่จะโอนเงินผ่านธนาคารให้บริษัททุกเดือน บริษัทมีภาระภาษีอย่างไรบ้าง

ภาระภาษี กรณีสำนักงานผู้แทนนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศกระทำกิจการในไทย

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี