ภ.พ.36 คือ ซื้อสินค้าจากต่างประเทศ บันทึกบัญชี เครดิตภาษี คํานวณอย่างไร

ภ.พ.36 คือ แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร ใช้เมื่อได้จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร ฯ แบบ ภ.พ.36 ใช้สำหรับผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกิจการโรงแรม บริษัทขยายกิจการโดยให้นิติบุคคลในต่างประเทศออกแบบอาคาร และบริษัทยื่นแบบ ภ.พ.36 สำหรับการจ่ายค่าออกแบบให้นิติบุคคลในต่างประเทศ และนำใบเสร็จรับเงินไปเป็นภาษีซื้อในเดือนที่มีการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทเริ่มก่อสร้าง ต่อมา บริษัทเห็นว่า ค่าก่อสร้างสูงมาก ไม่สามารถรับภาระได้ จึงขายที่ดินดังกล่าว และมีการจ่ายค่านายหน้าให้บริษัทในต่างประเทศที่หาลูกค้ามาซื้อที่ดินดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทสามารถนำใบเสร็จรับเงินจากการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวมาเป็นภาษีซื้อได้หรือไม่ และภาษีซื้อค่าออกแบบที่บริษัทใช้เป็นภาษีซื้อไปก่อนหน้านั้นต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 ปรับปรุงภาษีซื้อแจ้งไว้เกินหรือไม่

ขายที่ดินที่ใช้ในการประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มระหว่างก่อสร้างอาคารภาษีซื้อใช้ได้

จ่ายค่าบริการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับนิติบุคคลในต่างประเทศ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และยื่นแบบ ภ.พ.36 หรือไม่

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินค่าบริการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไปต่างประเทศ

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี