ภ.พ.36 คือ ซื้อสินค้าจากต่างประเทศ บันทึกบัญชี เครดิตภาษี คํานวณอย่างไร

ภ.พ.36 คือ แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร ใช้เมื่อได้จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร ฯ แบบ ภ.พ.36 ใช้สำหรับผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริษัทชำระค่าสินค้าให้แก่นิติบุคคลในมาเลเซียที่ไม่ได้เข้ามาประกอบกิจการในไทยต้องยื่นแบบ ภ.พ.36 หรือไม่

จ่ายค่าสินค้าให้นิติบุคคลมาเลเซียที่ไม่ได้เข้ามาประกอบกิจการในไทยไม่ต้องยื่นแบบ ภ.พ.36

บริษัทดำเนินธุรกิจเหมืองแร่ทองคำ และได้โอนเงินไปยังออสเตรเลียเป็นค่าที่ปรึกษาด้านการสำรวจธรณีวิทยา ค่าวิเคราะห์ศึกษาด้านธรณีเทคนิค และการไหลของน้ำใต้ดิน โดยผู้รับเงินบางรายได้ส่งตัวแทนเข้ามาเก็บตัวอย่างแร่และน้ำไปวิเคราะห์ที่ต่างประเทศ มีระยะเวลาการทำงานในไทยรวมไม่เกิน 180 วัน บริษัทออสเตรเลียมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในไทยหรือไม่ บริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจากผู้รับเงินหรือไม่ ถ้าต้องหักใช้อัตราเท่าไร และบริษัทต้องยื่นแบบ ภ.พ.36 หรือไม่

ภาระภาษี กรณีส่งคนเข้ามาเก็บตัวอย่างในไทยไม่ถึง 180 วันไม่ถือว่ามีสถานประกอบการถาวรในไทย

บริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกิจการโรงแรม บริษัทขยายกิจการโดยให้นิติบุคคลในต่างประเทศออกแบบอาคาร และบริษัทยื่นแบบ ภ.พ.36 สำหรับการจ่ายค่าออกแบบให้นิติบุคคลในต่างประเทศ และนำใบเสร็จรับเงินไปเป็นภาษีซื้อในเดือนที่มีการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทเริ่มก่อสร้าง ต่อมา บริษัทเห็นว่า ค่าก่อสร้างสูงมาก ไม่สามารถรับภาระได้ จึงขายที่ดินดังกล่าว และมีการจ่ายค่านายหน้าให้บริษัทในต่างประเทศที่หาลูกค้ามาซื้อที่ดินดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทสามารถนำใบเสร็จรับเงินจากการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวมาเป็นภาษีซื้อได้หรือไม่ และภาษีซื้อค่าออกแบบที่บริษัทใช้เป็นภาษีซื้อไปก่อนหน้านั้นต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 ปรับปรุงภาษีซื้อแจ้งไว้เกินหรือไม่

ขายที่ดินที่ใช้ในการประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มระหว่างก่อสร้างอาคารภาษีซื้อใช้ได้

บริษัทให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งทางเรือและทางอากาศให้บริการทั้งในและต่างประเทศในการส่งออกสินค้า บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแยกห่อ (Break bulk fee) โดยบริษัทจะออกใบตราส่งในนามของตนเอง (House Bill of Lading) สำหรับสินค้าของลูกค้าแต่ละรายในใบตราส่ง (Master Bill of Lading) จะปรากฏชื่อบริษัทเป็นผู้ส่งสินค้าและเป็นทั้งผู้รับสินค้าและเป็นผู้ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับสุดท้ายปลายทางตามที่ลูกค้ากำหนด รวมทั้งต้องจัดการแยกสินค้าที่ส่งรวมกันมานั้นให้ตรงตาม House Bill of Lading บริษัทจึงไม่มีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.36 ถูกต้องหรือไม่

ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี