ภ.พ.36 คือ

ภ.พ.36 คือ แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร ใช้เมื่อได้จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร ฯ แบบ ภ.พ.36 ใช้สำหรับผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม

จ่ายค่าบริการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับนิติบุคคลในต่างประเทศ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และยื่นแบบ ภ.พ.36 หรือไม่

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินค่าบริการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไปต่างประเทศ

My Portfolio

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี