ถ้าไม่ลงชื่อขอคืนในแบบ ภ.พ.30 จะทำให้เสียสิทธิในการขอคืนภาษีหรือไม่

การเครดิตภาษีและการขอคืนภาษี กรณีไม่ได้ลงชื่อขอคืนในแบบ ภ.พ.30

ยื่นแบบแสดงยอดขาย ยอดซื้อ ไม่ถูกต้อง จะต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 อย่างไร

ยื่นแบบ ภ.พ.30 โดยแสดงยอดขาย ยอดซื้อ ไม่ถูกต้อง ต้องยื่นแบบฯ เพิ่มเติม

การเริ่มนับวันลดเบี้ยปรับและการคำนวณเงินเพิ่ม กรณียื่นแบบ ภ.พ.30 ฉบับเพิ่มเติม

การเริ่มนับวันลดเบี้ยปรับและการคำนวณเงินเพิ่ม กรณียื่นแบบ ภ.พ.30 ฉบับเพิ่มเติม

บริษัท V ตั้งขึ้นตามกฎหมายของเยอรมัน และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราวในไทย โดยไม่มีสถานประกอบการถาวรในไทย และไม่มีตัวแทน แต่บริษัท V ให้บริษัท W ในไทย ซึ่งเป็นคู่ค้ากันเป็นผู้ยื่นแบบ ภ.พ.30 แทน เมื่อบริษัท V ขายสินค้าให้แก่บริษัท J ในไทย บริษัท V จะออกใบกำกับภาษีขายจากเยอรมันส่งมาให้แก่บริษัท J และบริษัท J จะชำระเงินให้บริษัท V โดยตรง ส่วนสินค้าที่ขายบริษัท V ซื้อจากบริษัท S ในไทย โดยให้บริษัท S ส่งสินค้าให้บริษัท J และบริษัท S จะออกใบกำกับภาษีให้บริษัท V ตามที่อยู่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราวไว้ บริษัท V มีภาระภาษีที่ต้องเสียในไทยอย่างไร

ภาระภาษี กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราวขายสินค้าในไทย

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มวันที่ 18 มิถุนายน XX ต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 เมื่อใด

การยื่นแบบ ภ.พ.30 กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่

My Portfolio

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี