บริษัทสามารถกรอกข้อความในแบบ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 เป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่

กรอกข้อความในแบบ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 เป็นภาษาอังกฤษได้

หากผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีหลายประเภท เช่น ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30 จะสามารถชำระภาษีด้วยบัตร Tax Smart Card ของธนาคารกรุงเทพ แบบรวมรายการได้หรือไม่

ชำระภาษีอากรของกรมสรรพากรด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต/บัตร Tax Smart Card มากกว่า 1 รายการ และหลายประเภทแบบแสดงรายการภาษี

ขอทราบว่า ใครเป็นผู้มีสิทธิยื่นคำขออนุมัติคัดสำเนาแบบ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 และต้องดำเนินการอย่างไร

ผู้มีสิทธิยื่นคำขออนุมัติคัดสำเนาแบบ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.1ก ภ.ง.ด.1ก พิเศษ ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.2ก ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.3ก และ ภ.ง.ด.53

คนต่างด้าวมีเงินได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.93 แล้ว บริษัทจะต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 อีกหรือไม่

คนต่างด้าวยื่นแบบ ภ.ง.ด.93 แล้ว บริษัทยังต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.1

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 จำนวน 2 ฉบับ ภายในกำหนดเวลาต้องเสียค่าปรับหรือไม่

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 เพิ่มเติมภายในกำหนดเวลาไม่ต้องเสียค่าปรับ

แบบ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 คือแบบอะไร

ความหมายของคำว่า "แบบ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53"

My Portfolio

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี