อุจจาระทารก และ ทารกแรกเกิด บอก

เป็นรื่องน่ารู้ที่คุณแม่บางท่านอาจจะกำลังมองข้ามไปสำหรับอุจจาระทารกจะมีคุณแม่สักที่ท่านที่รู้ว่า อุจจาระทารกแรกเกิด บอกอะไรบ้าง นอกจากหน้าตาและท่าทางของเจ้าน้องหนูที่บ่งบอกถึงการมีสุขภาพที่ดีแล้ว อุจจ

นาย ส. ได้รับเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งแรก ปี2549 (ปีที่ถูกเลิกจ้าง) จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกลุ่มบริษัท ท.(นายจ้าง) และนำเงินได้ดังกล่าวไปรวมคำนวณกับเงินได้อื่นตามแบบ ภ.ง.ด.90 ปีภาษี 2549 ครั้งที่ 2 ปี 2550 จากบริษัท อ. จ่ายเงินช่วยเหลือ กรณีค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการที่ไม่ได้ทำงาน นาย ส. จะถือเงินได้ครั้งที่ 2 เป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน และเลือกนำมาคำนวณในใบแนบ โดยอ้างคำพิพากษาฎีกา ที่ 43/2547 ได้หรือไม่

ได้รับเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานหลายครั้ง คำนวณภาษีตามใบแนบได้ครั้งเดียว อ้างคำพิพากษาฎีกาไม่ได้

บริษัทประกอบกิจการให้บริการข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์ในไทย ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการและค่าธรรมเนียม การยกเลิกการใช้บริการต้องแจ้งล่วงหน้า 3 เดือน บริษัทมีการเรียกเก็บเงินประกันการรับบริการ หากผิดสัญญาบริการหรือบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนดเวลา ผู้ให้บริการมีสิทธิริบเงินประกันได้เต็มจำนวนโดยไม่ตัดสิทธิของผู้ให้บริการที่จะหักเงินประกันเพื่อชดใช้ค่าเสียหายอื่นๆ หากปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน จะคืนเงินประกันโดยปราศจากดอกเบี้ยให้ผู้รับบริการหลังจากได้หักค่าเสียหาย (ถ้ามี) เงินประกันดังกล่าวต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ และผู้จ่ายเงินสามารถนำมาถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

การเรียกเก็บเงินประกันจากลูกค้าสำหรับการให้ข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์

บริษัทประสบปัญหาขาดทุนเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำของประเทศ จึงปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน โดยการเลิกจ้างพนักงาน และในหนังสือบอกกล่าวการเลิกจ้างมี "ส่วนที่เป็นหนังสือลาออกจากการเป็นพนักงาน" และ "ส่วนที่เป็นหนังสือเลิกจ้าง" เพื่อให้สิทธิพนักงานที่จะเลือกลงชื่อในส่วนใดก็ได้ และบริษัทจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานให้แก่พนักงานผู้นั้น ขอทราบว่า กรณีพนักงานลงลายมือชื่อขอลาออก แต่ไม่ลงลายมือชื่อรับทราบการถูกเลิกจ้าง พนักงานจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

เงินที่ลูกจ้างได้รับจากการที่ขอลาออกและนายจ้างเลิกจ้างในขณะเดียวกัน เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร

บริษัทประกอบกิจการผลิตสินค้าขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ปลาปรุงรสตากแห้ง วิธีการผลิตนำเนื้อปลาหมักกับเครื่องปรุงแล้วตากแห้ง ต่อจากนั้นบรรจุกล่องมีป้ายบอกยี่ห้อ สำหรับการขายต่างประเทศและบรรจุถุงพลาสติกปิดผนึกยี่ห้อปลาสามรสขายในประเทศ ปลาสวรรค์วิธีการผลิตนำเนื้อปลาที่ผ่านเครื่องบีบน้ำแล้วมาปรุงรสและคลุกเกล็ดขนมปังป่น บรรจุกล่องแช่แข็ง ขายทั้งในและต่างประเทศ และปลาชูริมิ วิธีการผลิตนำเนื้อปลาที่ผ่านเครื่องบีบน้ำแล้วผสมน้ำตาลกับเคมี นำแช่แข็งบรรจุกล่องขายต่างประเทศ เมื่อบริษัทขายสินค้าดังกล่าว ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

ขายปลาปรุงรสต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี