บริษัทนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำเป็นหรือไม่ที่ต้องใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้องกรอกรายการเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือเลขประจำตัวประชาชน ในแบบให้ครบถ้วน

บริษัทประกอบธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ยื่นคำร้องขออนุมัติออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้รับที่เป็นบุคคลธรรมดาปีละครั้ง เนื่องจากบริษัทจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก สำหรับเงินที่ลูกค้านำมาฝากเป็นประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามจำนวนเงินคงเหลือในแต่ละช่วงเวลาของเดือน โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการคำนวณจำนวนเงินดอกเบี้ยและจะโอนเข้าบัญชีลูกค้าทุกวันที่ 1 ของเดือน พร้อมกับพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ลูกค้าทุกราย และนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต่อกรมสรรพากรทุกเดือน ในแต่ละเดือนบริษัทมีจำนวนผู้มีเงินได้มากกว่า 1,000 ราย ทำให้มีภาระต้องจัดส่งและเก็บหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นปริมาณมาก และผู้มีเงินได้ส่วนใหญ่ไม่ประสงค์จะขอรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นรายเดือน เนื่องจากเป็นภาระในการจัดเก็บเอกสารและบางครั้งเอกสารอาจสูญหาย ต้องร้องขอให้บริษัทออกใบแทน ทั้งนี้ บริษัทจะนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายทุกเดือนตามปกติ

ขออนุมัติออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้รับที่เป็นบุคคลธรรมดาปีละครั้งได้

นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายไว้ผิด ผู้หักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นผู้ขอคืน

นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายไว้ผิด ผู้หักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นผู้ขอคืน

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี