กิจการการค้า มีอะไรบ้าง ประเภทของ ธุรกิจการค้า 3 แยกประเภทธุรกิจ

สิ่งที่มีชีวิตสามารถมีสิทธิและหน้าที่ได้ตามกฎหมาย คือมนุษย์ทั้งปวงจะเป็นหญิง ชาย เด็ก คนชรา หรือเป็นผู้บกพร่องในความสามารถหรือเป็นคนวิกลจริตอย่างใดก็ตามคนวิกลจริตอย่างใดก็ตามถือเป็นบุคคลธรรมดาทั้งสิ้น

บริษัทเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในฮ่องกง ซึ่งเป็นสำนักงานสาขาในไทย ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม โดยประกอบธุรกิจให้บริการติดตั้งเกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม บริษัทได้รับอนุมัติมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มล่วงหน้าจากกรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม บริษัทได้ทำสัญญาให้บริการกับบริษัท ท จำกัด ในไทย โดยบริษัทได้ชำระอากรแสตมป์ และในวันที่ 9 สิงหาคม บริษัทได้รับเงินมัดจำ โดยบริษัท ท จำกัด หักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งไว้แล้ว ซึ่งเกิดขึ้นก่อนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัทสามารถนำภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย มาใช้เป็นเครดิตภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.50 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 29 สิงหาคม ถึง 31 ธันวาคม ได้หรือไม่

บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศนำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่เกิดขึ้นก่อนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นเครดิตภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.50 ได้

บริษัทประกอบกิจการให้เช่ารถตู้ จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว จะต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรอีกหรือไม่

นิติบุคคลใหม่ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

บริษัท ค. ในญี่ปุ่น ได้รับใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ประกอบกิจการบริการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้แก่บริษัท ง. โดยมีบริษัท ค. สาขา ในไทยเป็นผู้เข้าทำสัญญาให้บริการดังกล่าวกับบริษัท ง. และเป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานในไทยให้เป็นไปตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจดังกล่าว ตลอดจนกระทำการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท ค. ในญี่ปุ่น โดยจะได้รับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในไทยจากบริษัท ค. ในญี่ปุ่น เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่บริษัท ค. สาขา ในทย ได้รับจากบริษัท ค. ในญี่ปุ่นจะต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

สำนักงานใหญ่ในต่างประเทศส่งเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้แก่สาขาในไทย

งบการเงินที่จัดทำในรูปแบบใหม่ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำมาแสดงในแบบ ภ.ง.ด.50 ได้

งบการเงินที่จัดทำในรูปแบบใหม่ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำมาแสดงในแบบ ภ.ง.ด.50 ได้

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี