เอกสาร ที่ต้อง เสียภาษี อากรแสตมป์ การเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน

เอกสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์ ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตรา อากรแสตมป์ ซึ่งปัจุจบันมีทั้งหมด 28 ลักษณะตราสาร เช่น ตราสารเช่าที่กับโรงเรือน

หากผู้ยื่นคำขอแจ้งลืมรหัสผ่าน (Password) บนระบบ ก.อ.01 เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการอย่างไร

การดำเนินการกรณีผู้ยื่นคำขอแจ้งลืมรหัสผ่าน (Password) บนระบบ ก.อ.01

บริษัทรับเงินค้ำประกันจากผู้แทนจำหน่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อในการซื้อสินค้า หากไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ผู้แทนจำหน่ายต้องชำระเงินค่าสินค้าทันที และเมื่อเลิกสัญญาบริษัทจะคืนเงินค้ำประกันให้แก่ตัวแทนจำหน่าย นอกจากนี้แล้วบริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกไตรมาสในอัตราที่ใกล้เคียงที่บริษัทได้รับจากธนาคาร เนื่องจากบริษัทนำเงินสดที่ได้ไปฝากธนาคารและได้รับผลตอบแทน เงินค้ำประกันที่บริษัทเรียกเก็บถือเป็นเงินที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการขายสินค้าหรือการให้บริการที่ต้องนำมาคำนวณฐานภาษีในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

เงินค้ำประกันวงเงินสินเชื่อในการซื้อสินค้าไม่ต้องรวมเป็นฐานภาษี

แบบ ภ.พ.30 ฉบับปกติยื่นภายในกำหนหดเวลา ต่อมายื่นแบบ ภ.พ.30 เพิ่มเติม โดยแสดงภาษีขาย 5 บาท ภาษีซื้อ 4 บาท มีภาษีที่ต้องชำระ 1 บาท ถามว่าต้องเสียเบี้ยปรับเท่าไร

ยื่นแบบ ภ.พ.30 เพิ่มเติม มีภาษีขายขาดไป มากกว่า ภาษีที่ต้องเสียคลาดเคลื่อน ให้เรียกเก็บเบี้ยปรับเพียงกรณีเดียว คือ กรณีที่ได้เงินเป็นจำนวนมากกว่า

อายุความการขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเสียภาษีไว้เกินกว่าที่ต้องเสีย และคำนวณภาษีผิด

อายุความการขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเสียภาษีไว้เกินกว่าที่ต้องเสีย และคำนวณภาษีผิด

รายรับถึงเกณฑ์ที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ไม่จดทะเบียนฯ มีบทลงโทษอย่างไร

ค่าปรับอาญา กรณีไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อมีรายรับเกิน 1,800,000 บาทต่อปี

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี